Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Code ví dụ hiển thị danh sách, collection (List, Set, Map) với Spring + Thymeleaf

Để hiển thị danh sách với Thymeleaf, ta sử dụng thẻ th:each

Ví dụ:

<ul th:if="${listUser != null && !listUser.empty}">
  <li th:each="user: ${listUser}" th:text="${user.name}"></li>
</ul>

Hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Các công nghệ sử dụng trong bài viết này

 • Spring 5.0.2.RELEASE
 • Thymeleaf 3.0.9.RELEASE
 • Thymeleaf-spring5 3.0.9.RELEASE
 • Maven
 • JDK 1.8

Tạo Maven Project

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

 

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringThymeleafDisplayCollection</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
  <thymeleaf.version>3.0.9.RELEASE</thymeleaf.version>
 </properties>
 <dependencies>
  <!-- Spring -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Thymeleaf -->
  <dependency>
   <groupId>org.thymeleaf</groupId>
   <artifactId>thymeleaf</artifactId>
   <version>${thymeleaf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.thymeleaf</groupId>
   <artifactId>thymeleaf-spring5</artifactId>
   <version>${thymeleaf.version}</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

File Spring config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springthymeleaf" />

 <bean id="templateResolver"
  class="org.thymeleaf.spring5.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver">
  <property name="prefix" value="/WEB-INF/templates/" />
  <property name="suffix" value=".html" />
  <property name="templateMode" value="HTML5" />
  <property name="cacheable" value="false" />
 </bean>

 <bean id="templateEngine" class="org.thymeleaf.spring5.SpringTemplateEngine">
  <property name="templateResolver" ref="templateResolver" />
 </bean>

 <bean class="org.thymeleaf.spring5.view.ThymeleafViewResolver">
  <property name="templateEngine" ref="templateEngine" />
 </bean>

</beans>

File web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>SpringThymeleaf</display-name>

 <servlet>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

 File entities:

package stackjava.com.springthymeleaf.entities;

public class User {
 private int id;
 private String name;
 private String address;

 // getter - setter
}

File Controller:

package stackjava.com.springthymeleaf.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import stackjava.com.springthymeleaf.entities.User;

@Controller
public class BaseController {
 public List<User> initList() {
  List<User> listUser = new ArrayList<User>();
  listUser.add(new User(1, "Batman", "DC"));
  listUser.add(new User(2, "Super Woman", "DC"));
  listUser.add(new User(3, "Super Man", "DC"));
  return listUser;
 }

 public Set<User> initSet() {
  Set<User> setUser = new HashSet<User>();
  setUser.add(new User(4, "Iron Man", "Marvel"));
  setUser.add(new User(5, "Spider Man", "Marvel"));
  setUser.add(new User(6, "Ant Man", "Marvel"));
  return setUser;
 }

 public Map<Integer, User> initMap() {
  Map<Integer, User> mapUser = new HashMap<Integer, User>();
  mapUser.put(7, new User(7, "Mickey", "Disney"));
  mapUser.put(8, new User(8, "Donal", "Disney"));
  return mapUser;
 }

 @RequestMapping("/")
 public String index(final Model model) {
  model.addAttribute("listUser", this.initList());
  model.addAttribute("setUser", this.initSet());
  model.addAttribute("mapUser", this.initMap());
  return "index";
 }

}

File view:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Spring MVC + Thymeleaf</title>
</head>
<body>
 <h1>Spring MVC + Thymeleaf: Display Collection</h1>
 <h2>Display List:</h2>
 <ul th:if="${listUser != null && !listUser.empty}">
  <li th:each="user: ${listUser}" th:text="${user.id} + ' - ' + ${user.name} + ' - ' + ${user.address}"></li>
 </ul>
 <h2>Display Set:</h2>
 <ul th:if="${setUser != null && !setUser.empty}">
  <li th:each="user: ${listUser}" th:text="${user.id} + ' - ' + ${user.name} + ' - ' + ${user.address}"></li>
 </ul>
 <h2>Display Map:</h2>
 <ul th:if="${mapUser != null && !mapUser.empty}">
  <li th:each="element: ${mapUser}" th:text="${element.value.id} + ' - ' + ${element.value.name} + ' - ' + ${element.value.address}"></li>
  
  <!-- OR -->
  <!-- <li th:each="user: ${mapUser.values()}" th:text="${user.id} + ' - ' + ${user.name} + ' - ' + ${user.address}"></li> -->
 </ul>

</body>
</html>

Demo:

Code vi du hien thi danh sach voi thymeleaf

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Okay, Done!
Download code ví dụ trên tại đây

 

References:

http://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html

2 thoughts on “Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

  • Cái này tùy theo dự án và tính hình team bạn nhé – không có cái nào hơn cái nào cả.
   Ví dụ JSF thì hỗ trợ nhiều về ajax, tiết kiệm thời gian viết code nhưng khó custom.
   Còn JSP với Thymeleaf thì thân thiện hơn, nếu bạn làm các dự án cá nhân thì có thể dễ dàng lên mạng để download các bộ theme, template có sẵn.
   Rồi còn phụ thuộc vào leader và team, ví dụ dự án đang cần hoàn thành nhanh thì sẽ chọn kỹ thuật nào mà mọi người đã hiểu rõ trước đó, còn dự án làm lâu dài thì sẽ phải cân nhắc kỹ hơn để sau này mở rộng, maintenance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status stackjava.com