Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa)

Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa)

Hibernate @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp

(Xem lại: Giải thích annotation @CreattionTimestamp và @UpdateTimestamp)

Các công nghệ sử dụng trong ví dụ

Tạo database trên MySQL

Trong ví dụ này mình tạo cơ sở dữ liệu ‘hibernate-auto-update’ với table customer (id, name, address, updated_datetime, created_datetime)

 • Giá trị id tự tăng
 • column created_datetime sẽ dùng lưu thời gian tại thời điểm insert đối tượng vào database
 • column updated_datetime sẽ lưu thời gian mỗi khi thực hiện insert/update đối tượng vào database

Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa)

Tạo maven project

Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa)

Thư viện sử dụng

<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-core</artifactId>
 <version>5.1.0.Final</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>mysql</groupId>
 <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
 <version>8.0.11</version>
</dependency>

File cấu hình hibernate

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/hibernate-auto-update?useSSL=false</property>
    <property name="hibernate.connection.username">root</property>
    <property name="hibernate.connection.password">admin1234</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <property name="hibernate.hibernate.current_session_context_class">thread</property>
    
    <mapping class="stackjava.com.hibernateautoupdate.entities.Customer" />
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

File entity

package stackjava.com.hibernateautoupdate.entities;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.PrePersist;
import javax.persistence.PreUpdate;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Version;

import org.hibernate.annotations.CreationTimestamp;
import org.hibernate.annotations.UpdateTimestamp;

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer implements Serializable {
 private static final long serialVersionUID = 1L;

 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private int id;

 @Column(name = "name")
 private String name;

 @Column(name = "address")
 private String address;


 @Column(name = "created_datetime")
 @CreationTimestamp
 private Date createdDatetime;

 @Column(name = "updated_datetime")
 @UpdateTimestamp
 private Date updatedDatetime;

 // setter - getter - constructor

}

File DAO

package stackjava.com.hibernateautoupdate.dao;

import java.util.List;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;

import stackjava.com.hibernateautoupdate.entities.Customer;

public class CustomerDAO {
 SessionFactory sessionFactory = new Configuration().configure().buildSessionFactory();
 
 public void save(Customer customer) {
  Session session = sessionFactory.openSession();
  try {
   session.beginTransaction();
   session.save(customer);
   session.getTransaction().commit();
   System.out.println("saved!");
  } catch (RuntimeException e) {
   session.getTransaction().rollback();
   e.printStackTrace();
  } finally {
   session.flush();
   session.close();
  }
 }

 public Customer findById(int id) {
  Session session = sessionFactory.openSession();
  Customer customer = session.load(Customer.class, id);
  System.out.println(customer);
  session.close();
  return customer;
 }

 public void showAll() {
  Session session = sessionFactory.openSession();
  List<Customer> list = session.createQuery("FROM Customer").list();
  for (Customer customer : list) {
   System.out.println(customer);
  }
  session.close();
 }

 public void update(Customer customer) {
  Session session = sessionFactory.openSession();
  try {
   session.beginTransaction();
   session.update(customer);
   session.getTransaction().commit();
   System.out.println("updated!");
  } catch (RuntimeException e) {
   session.getTransaction().rollback();
   e.printStackTrace();
  } finally {
   session.flush();
   session.close();
  }
 }

 public void delete(Customer customer) {
  Session session = sessionFactory.openSession();
  try {
   session.beginTransaction();
   session.delete(customer);
   session.getTransaction().commit();
   System.out.println("deteted!");
  } catch (RuntimeException e) {
   session.getTransaction().rollback();
   e.printStackTrace();
  } finally {
   session.flush();
   session.close();
  }
 }

}

File MainApp.java

package stackjava.com.hibernateautoupdate;

import stackjava.com.hibernateautoupdate.dao.CustomerDAO;
import stackjava.com.hibernateautoupdate.entities.Customer;

public class MainApp {
 public static void main(String[] args) {
//		demoInsert();
  demoUpdate();
 }
 
 public static void demoUpdate() {
  CustomerDAO customerDAO = new CustomerDAO();
  Customer customer = customerDAO.findById(2);
  customer.setAddress("Titan");
  customerDAO.update(customer);
 }
 
 public static void demoInsert() {
  CustomerDAO customerDAO = new CustomerDAO();
  customerDAO.save(new Customer("Kai", "Viet Nam"));
  customerDAO.save(new Customer("Thanos", "Viet Nam"));
  customerDAO.save(new Customer("Thor", "Asgard"));
  customerDAO.save(new Customer("Hulk", "USA"));
  customerDAO.save(new Customer("Iron Man", "USA"));
 }
 
 public static void demoDelete() {
  CustomerDAO customerDAO = new CustomerDAO();
  Customer customer = customerDAO.findById(5);
  customerDAO.delete(customer);
 }
}

Demo

Demo1: insert đối tượng customer vào database

public static void demoInsert() {
 CustomerDAO customerDAO = new CustomerDAO();
 customerDAO.save(new Customer("Kai", "Viet Nam"));
 customerDAO.save(new Customer("Thanos", "Viet Nam"));
 customerDAO.save(new Customer("Thor", "Asgard"));
 customerDAO.save(new Customer("Hulk", "USA"));
 customerDAO.save(new Customer("Iron Man", "USA"));
}

Kết quả: hai column created_datetime và updated_datetime sẽ có giá trị bằng thời điểm thực hiện insert vào database

Demo1: insert đối tượng customer vào database

Demo2: Thực hiện update address của đối tượng customer có id = 2

public static void demoUpdate() {
 CustomerDAO customerDAO = new CustomerDAO();
 Customer customer = customerDAO.findById(2);
 customer.setAddress("Titan");
 customerDAO.update(customer);
}

Kết quả: giá trị của column updated_datetime cập nhật bằng thời gian thực hiện lệnh update, còn column created_datetime vẫn giữ nguyên

Demo2: Thực hiện update address của đối tượng customer có id = 2

Lưu ý, column created_datetime vẫn có thể bị thay đổi nếu bạn update nó sang giá trị khác. Để ngăn không cho update giá trị của column này ta chọn updatable = false cho nó

@Column(name = "created_datetime", updatable = false)

Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa) stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

http://docs.jboss.org/…/hibernate/annotations/

https://docs.jboss.org/…/annotations/CreationTimestamp.html

http://docs.jboss.org/…/annotations/UpdateTimestamp.html

 

stackjava.com