spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate Session + MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate Session + MySQL + Eclipse (Xem lại: Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse) Ở bài này mình sẽ sử dụng Hibernate Session để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL. (Xem lại Ví dụ Spring Boot JPA EntityManager, Sự Read more about Code ví dụ Spring Boot với Hibernate Session + MySQL + Eclipse[…]

hibernate logo

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate Ở bài này chúng ta sẽ thảo luận về sự khác nhau giữa vài method của Session interface: save, persist, update, merge, saveOrUpdate. (Các framework ORM khác có thể không dùng interface session mà dùng interface entityManager nên sẽ có sự khác nhau giữa tên của Read more about Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate[…]

hibernate logo

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate 1. Hibernate Batch Processing là gì? Ta có tình huống như sau: cần insert 10000 bản ghi vào database Nếu insert lần lượt và đẩy từng đối tượng một thì thời gian sẽ rất lâu vì phải mở/đóng connection nhiều lần Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction Read more about Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate[…]

hibernate logo

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate

Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate 1. Method load() Chỉ sử dụng method load() khi bạn chắc chắn rằng đối tượng tồn tại trong database Method load() sẽ ném ra 1 exception nếu đối tượng không tìm thấy trong database Method load() chỉ trả về 1 đối tượng giả (proxy object) nó Read more about Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate[…]

hibernate logo

Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa)

Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa) Hibernate @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (Xem lại: Giải thích annotation @CreattionTimestamp và @UpdateTimestamp) Các công nghệ sử dụng trong ví dụ Maven JDK 1.8 MySQL Eclipse Tạo database trên MySQL Trong ví dụ này mình tạo cơ sở dữ liệu ‘hibernate-auto-update’ với table customer (id, name, address, Read more about Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp (thời gian tạo/sửa)[…]

hibernate logo

Code ví dụ Hibernate annotation @Version (Hibernate Locking Version)

Code ví dụ Hibernate annotation @Version (Hibernate Locking Version) (Xem lại: Code ví dụ Hibernate + MySQL +Maven + Eclipse) Hibernate @Version Xem lại giải thích về annotation @Version https://stackjava.com/hibernate/…#annotation-version Các công nghệ sử dụng trong ví dụ Maven JDK 1.8 MySQL Tạo database trên MySQL Trong ví dụ này mình tạo cơ sở dữ liệu Read more about Code ví dụ Hibernate annotation @Version (Hibernate Locking Version)[…]

hibernate logo

Code ví dụ Hibernate ID tự tăng (@GeneratedValue, @GenericGenerator)

Code ví dụ Hibernate ID tự tăng (@GeneratedValue, @GenericGenerator). (Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ) (Xemtheem: Code ví dụ Hibernate tự sinh ID dạng text, String) Khi insert data vào database, các primary key (id) bắt buộc phải là duy nhất. Để tiện lợi cho việc này trong Hibernate có cơ chế Read more about Code ví dụ Hibernate ID tự tăng (@GeneratedValue, @GenericGenerator)[…]

hibernate logo

Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list

Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list. (Xem thêm: Hướng dẫn tự học Hibernate | So sánh sự khác nhau giữa @ElementCollection và @OneTomany) Annotation @ElementCollection được dùng thay thế cho @OneToMany trong những trường hợp mapping 1-nhiều mà không cần phải tạo class java mapping tương ứng cho tất cả các bảng. Các công Read more about Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list[…]

hibernate logo

orphanRemoval là gì? Code ví dụ Hibernate orphanRemoval = true

orphanRemoval là gì? Code ví dụ Hibernate orphanRemoval = true. (Xem thêm: Hướng dẫn tự học Hibernate) (Xem thêm: Sự khác nhau giữa orphanRemoval = true với cascadeType = REMOVE) OrphanRemoval là gì? orphanRemoval là một thuộc tính bên trong annotation @OneToMany và @OneToOne. orphanRemoval là một đặc tả trong ORM. Nó đánh dấu rằng các phần tử Read more about orphanRemoval là gì? Code ví dụ Hibernate orphanRemoval = true[…]

hibernate logo

Code ví dụ Hibernate cascade, annotation @Cascade

Code ví dụ Hibernate cascade, annotation @Cascade. (Xem thêm: Hướng dẫn tự học Hibernate) (Xem lại: Cascade trong Hibernate là gì? Cascade trong JPA là gì?) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng cascade để thực hiện insert, delete các class tham chiếu với nhau. Các công nghệ sử dụng: Maven JDK 1.8 Hibernate Read more about Code ví dụ Hibernate cascade, annotation @Cascade[…]

stackjava.com