Code ví dụ Hibernate @OneToOne – Quan hệ một – một

Code ví dụ Hibernate @OneToOne – Quan hệ một – một.

(Xem thêm: Hướng dẫn tự học Hibernate)

Quan hệ 1-1 được dùng cho những trường hợp một bản ghi chỉ cho phép duy nhất một bản ghi khác tham chiếu tới nó.

(Xem thêm: Sự khác nhau giữa @OneToOne với @ManyToOne trong Hibernate)

Ví dụ 1: Trường hợp thừa kế, Student extends Person

Một bản ghi person chỉ được tham chiếu bởi 1 bản ghi student

Code ví dụ Hibernate @OneToOne - Quan hệ một - một

Ví dụ 2: Trường hợp sử dụng chung id, 1 bản ghi item chỉ được tham chiếu bởi 1 bản ghi item_detail,  itemitem_detail sẽ có chung giá trị id

Code ví dụ Hibernate @OneToOne - Quan hệ một - một

Trong bài này mình sẽ thực hiện viết code ví dụ cho ví dụ 1.

Tạo database

CREATE SCHEMA `hibernate-demo-6` ;

CREATE TABLE `hibernate-demo-6`.`person` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR(45) NULL,
 `address` VARCHAR(45) NULL,
 PRIMARY KEY (`id`));
 
CREATE TABLE `hibernate-demo-6`.`student` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `class_name` VARCHAR(45) NULL,
 `school_name` VARCHAR(45) NULL,
 `person_id` INT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE INDEX `person_id_UNIQUE` (`person_id` ASC),
 CONSTRAINT `student-person`
  FOREIGN KEY (`person_id`)
  REFERENCES `hibernate-demo-6`.`person` (`id`));

Các bạn để ý, person_id sẽ là UNIQUE vì mỗi student sẽ tham chiếu tới 1 person riêng biệt nên chúng sẽ không được trùng nhau.

Các công nghệ sử dụng:

Cấu trúc project

Code ví dụ Hibernate @OneToOne - Quan hệ một - một

Các thư viện sử dụng

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>HibernateOneToOneExample</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

 <properties>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <hibernate.version>5.3.6.Final</hibernate.version>
 </properties>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-core</artifactId>
   <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
   <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>mysql</groupId>
   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
   <version>5.1.46</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

Cấu hình hibernate, kết nối MySQL

<persistence xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence
       http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd" version="2.1">
 <persistence-unit name="persistence">
  <description>Demo Hibernate OneToOne</description>
  <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>
  <properties>
   <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
   <property name="javax.persistence.jdbc.url"
    value="jdbc:mysql://localhost:3306/hibernate-demo-6" />
   <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root" />
   <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="admin1234" />
   <property name="hibernate.show_sql" value="true" />
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>

Trong ví dụ này mình sử dụng entityManager nên sẽ khai báo file persistence.xml nếu các bạn sử dụng hibernateSession thì có thể khai báo file hibernate.cfg.xml

(Xem lại: Code ví dụ Hibernate EntityManager, EntityManagerFactory)

Các file entities

package stackjava.com.hibernatedemo.entities;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name = "person")
public class Person {

 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private Integer id;

 @Column(name = "name")
 private String name;

 @Column(name = "address")
 private String address;

 @Override
 public String toString() {
  return "Person [id=" + id + ", name=" + name + ", address=" + address + "]";
 }

 // getter - setter

}
package stackjava.com.hibernatedemo.entities;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name = "student")
public class Student {

 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private Integer id;

 @Column(name = "class_name")
 private String className;

 @Column(name = "school_name")
 private String schoolName;

 @OneToOne
 @JoinColumn(name = "person_id", nullable = false)
 private Person person;

 @Override
 public String toString() {
  return "Student [id=" + id + ", className=" + className + ", schoolName=" + schoolName + "]";
 }

 // setter - getter

}
 • Annotation @OneToOne biểu thị mối quan hệ 1 – 1
 • @JoinColumn(name = "person_id") biểu thị rằng 2 đối tượng mapping qua column person_id Trường hợp dùng chung id thì ta thay bằng annotation @PrimaryKeyJoinColumn

Demo 1

Insert 1 đối tượng person và 1 đối tượng student.

package stackjava.com.hibernatedemo;

import javax.persistence.*;
import stackjava.com.hibernatedemo.entities.*;

public class DemoInsert {

 public static void main(String[] args) {
  EntityManagerFactory entityManagerFactory = Persistence.createEntityManagerFactory("persistence");
  EntityManager entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
  entityManager.getTransaction().begin();

  Person person = new Person("kai", "ha noi - viet nam");
  Student student = new Student("D11CN2", "PTIT");
  student.setPerson(person);
  
  entityManager.persist(person);
  entityManager.persist(student);
  
//		Student student2 = new Student("DXXXX1", "FTU");
//		student2.setPerson(person);
//		entityManager.persist(student2);


  entityManager.getTransaction().commit();
  System.out.println("--------- after insert -------------");
  System.out.println(person);
  System.out.println(student);
  
  entityManager.close();
  entityManagerFactory.close();
 }

}

Kết quả:

Hibernate: insert into person (address, name) values (?, ?)
Hibernate: insert into student (class_name, person_id, school_name) values (?, ?, ?)
--------- after insert -------------
Person [id=1, name=kai, address=ha noi - viet nam]
Student [id=1, className=D11CN2, schoolName=PTIT]

demo hibernate insert one to one

 

Trong class trên, nếu bạn comment phần tạo và insert student2 nó sẽ xảy ra lỗi ConstraintViolationException ví có tới 2 đối tượng student tham chiếu tới 1 đối tượng person

Demo 2

Select đối tượng 1-1

package stackjava.com.hibernatedemo;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import stackjava.com.hibernatedemo.entities.Student;

public class DemoSelect {

 public static void main(String[] args) {
  EntityManagerFactory entityManagerFactory = Persistence.createEntityManagerFactory("persistence");
  EntityManager entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
  entityManager.getTransaction().begin();

  Student student= entityManager.find(Student.class, 1);
  System.out.println(student);
  System.out.println(student.getPerson());
  
  entityManager.getTransaction().commit();
  entityManager.close();
  entityManagerFactory.close();
 }

}

Kết quả:

Hibernate: select student0_.id as id1_1_0_, student0_.class_name as class_na2_1_0_, student0_.person_id as person_i4_1_0_, student0_.school_name as school_n3_1_0_, person1_.id as id1_0_1_, person1_.address as address2_0_1_, person1_.name as name3_0_1_ from student student0_ inner join person person1_ on student0_.person_id=person1_.id where student0_.id=?
Student [id=1, className=D11CN2, schoolName=PTIT]
Person [id=1, name=kai, address=ha noi - viet nam]

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://docs.jboss.org/…/OneToOne.html

stackjava.com