Phần 4: Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng.

(Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ)

Yêu cầu

Đầu tiên bạn phải Cài đặt jboss tools và biết cách kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse

Ở bài này mình sẽ nối tiếp từ bài kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse.

Mình sẽ hướng dẫn tạo entity class cho Java Project và Maven Project

Cách 1, tạo Java Project

Download thư viện hibernate framewordk (Tải tại đây)

Tạo project java Demo:

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Chuột phải vào project tạo new folder ‘lib’

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Copy driver kết nối mysql và 2 thư mục jpa và require trong thư mục lib của hibernate vào thư mục lib vừa tạo.

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

 

Cách 2: tạo maven project

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Hibernate tạo ra các class Entity từ các bảng

Thêm các thư viện sau vào file pom.xml

<!-- Hibernate -->
<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-core -->
<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-core</artifactId>
 <version>5.1.0.Final</version>
</dependency>

<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-entitymanager -->
<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
 <version>5.1.0.Final</version>
</dependency>


<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-c3p0 -->
<dependency>
 <groupId>org.hibernate</groupId>
 <artifactId>hibernate-c3p0</artifactId>
 <version>5.1.0.Final</version>
</dependency>


<!-- MySQL JDBC driver -->
<!-- http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
<dependency>
 <groupId>mysql</groupId>
 <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
 <version>5.1.34</version>
</dependency>

 

 

Thực hiện tạo các class Entity

Sau khi tạo được project, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện kết nối database và tạo ra các entity trên project vừa tạo.

 

 

Okay, Done!

Trên đây là cách để các bạn có thể tự generate class từ database. Cách này giúp các bạn tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cần phải hiểu rõ các annotation được sinh ra thì không phải IDE nào cũng hỗ trợ generate class. Và khi bạn bảo trì project có sẵn thì bạn cũng cần đọc hiểu annotation.

stackjava.com