Series Hibernate: Phần 3 Cài đặt jboss tool (hibernate tool: công cụ tạo lớp thực thể từ bảng của database)

Hibernate Cài đặt Jboss tool, Hibernate Tool.

(Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ)

JBoss Tool là gì?

JBoss tool (hibernate tool) là công cụ hỗ trợ tạo lớp thực thể từ bảng của database 1 cách tự động giúp cho lập trình viên không cần phải code những lớp này.

Hibernate Tool cho phép mapping các table sang các entities class tương ứng. Sử dụng các annotation của Hibernate để mapping các field, kiểu dữ liệu, validator…

Cài đặt Jboss tool, Hibernate Tool từ Eclipse Marketplace

Mở eclipse >> help>>eclipse market

Gõ ‘jboss’ vào ô tìm kiếm, chọn install jboss tool

Hibernate Cài đặt Jboss tool, Hibernate Tool.

Hibernate Cài đặt Jboss tool, Hibernate Tool.

Hibernate Cài đặt Jboss tool, Hibernate Tool.

Sau khi cài đặt thành công sẽ xuất hiện mục hibernate trong open perspective:

Sau khi cài đặt xong hibernate tool bạn có thể tạo các entity class tương ứng với các table trong database.

Cách tạo entity class từ database: https://stackjava.com/hibernate/su-dung-hibernate-tool-tao-ra-cac-entity-class-tu-cac-bang.html

stackjava.com