Hướng dẫn tự học Hibernate Framework bằng tiếng việt

Hướng dẫn tự học Hibernate Framework bằng tiếng việt.

Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ

Các ví dụ mở đầu cho Hibernate.

 1. Giới thiệu về hibernate framework
 2. Kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse
 3. Cài đặt Hibernate Tool
 4. Tạo ra các class Entity từ các bảng tương ứng trong database.
 5. Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate

Học Hibernate qua các ví dụ

 1. Code ví dụ Hibernate truy vấn database với SessionFactory, Session
 2. Code ví dụ Hibernate truy vấn database với EntityManagerFactory, EntityManager
 3. Code ví dụ Hibernate Criteria
 4. Code ví dụ Hibernate One To Many (@OneToMany, @ManyToOne)
 5. Code ví dụ Hibernate @Enumerated, lưu dữ liệu dạng Enum.
 6. Code ví dụ Hibernate Named Query (annotation @NamedQuery, @NameQueries)
 7. Code ví dụ Hibernate annotation @Version
 8. Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp
 9. Code ví dụ với JPA Callbacks method @PrePersist, @PreUpdate, @PostRemove
 10. Code ví dụ phân trang với hibernate (Hibernate Pagination)

Các câu hỏi thường gặp về hibernate.

 1. ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework. 
 2. Giải thích các annotation trong Hibernate
 3. Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock
 4. Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate
 5. Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate
 6. Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate
 7. Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate
 8. So sánh sự khác nhau Hibernate Session với JPA EntityManager
 9. Sự khác nhau giữa openSession() và getCurrentSession() trong Hibernate.

 

Hướng dẫn tự học Hibernate Framework bằng tiếng việt stackjava.com

References:

http://docs.jboss.org/hibernate/orm/…Hibernate_User_Guide.html

stackjava.com