nodejs socket cluster logo

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World. (Xem thêm: SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster) Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết bằng node.js do đó máy bạn phải cài Node.js trước khi cài SocketCluster nhé. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows) Ở bài này Read more about Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os Module OS Module OS là module có sẵn khi cài node.js Module OS cung cấp các api để lấy thông về hệ điều hành (kiến trúc, platform, current user, network…) The OS module provides information about the computer’s operating system. Để Read more about Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os[…]

socketcluster logo

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster SocketCluster là gì? SocketCluster là một mã nguồn mở, một framework real-time cho Node.js. Nó hỗ trợ cả giao tiếp giữa client với server; một nhóm (group) thông qua cơ chế pub/sub channel (hiểu nôm na là nó tạo 1 kênh riêng để các phần tử trong Read more about SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib (Xem thêm: Hướng dẫn Node.js) Module sử dụng Để thực hiện nén/giải nén file (zip/unzip) trong node.js ta sử dụng module zlib zlib là module có sẵn khi cài node.js, để include zlib vào project ta dùng method var zlib = require(‘zlib’); Nén file (zip) Read more about Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Phân trang với LIMIT, OFFSET

Code ví dụ Node.js MySQL – Phân trang với LIMIT, OFFSET (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) MySQL LIMIT – OFFSET Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Phân trang với LIMIT, OFFSET[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records) (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Node.js MySQL UPDATE Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL query Order By (sắp xếp)

Code ví dụ Node.js MySQL query Order By (sắp xếp) (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Node.js MySQL ORDER BY Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name Read more about Code ví dụ Node.js MySQL query Order By (sắp xếp)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE) (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Node.js MySQL SELECT FROM Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY Read more about Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu Node.js – MySQL insert Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255)); Để Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Kết nối Node.js với MySQL | Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo/Xóa Database) Việc tạo, sửa, xóa bảng mysql với node.js rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm các câu sql tạo, sửa, xóa bảng mysql vào method query của Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table[…]

stackjava.com