Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java

Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java. (Java Coding Convention)

(Xem thêm: Tự học lập trình Java Core – Java SE)

Đặt tên package

Package thường được đặt tên giống như đặt tên thư mục trên ổ đĩa tức là sẽ được bắt đầu bằng tên có phạm vi lớn cho đến phạm vi nhỏ dần.

Các ký tự trong định danh package là chữ, số in thường.

Thông thường ta sẽ đặt tên package với các phạm vi và thứ tự như sau:

 • Tên tổ chức, tên miền
 • Tên công ty
 • Tên dự án
 • Tên module (sau đấy là các các module con (nếu có))
 • Tên chức năng module.

Ví dụ:

 • Tên miền của mình là stackjava.com
 • Tên project là Demo
 • Project có hai module là demo1demo2
 • Trong module demo1 có 1 class là Demo.java

Khi đó ta sẽ khai báo package trong class Demo.javapackage stackjava.com.demo.demo1

Đặt tên class, interface

 • Các class nên là danh từ còn interface nên là động từ hoặc tính từ.
 • Tránh dùng tên trùng với các kiểu dữ liệu đã được định nghĩa sẵn (ví dụ như Number, String, Float…)
 • Đặt tên theo kiểu “camelCase”, tức là chữ cái đầu tiên của mỗi từ viết hoa, các chữ cái tiếp theo viết thường (ví dụ: DemoJava.java, DemoHelloWorld.java…)

Đặt tên method

 • Tên các method thường là động từ.
 • Đặt tên theo kiểu “camelCase” nhưng chữ cái đầu tiên viết thường.

Ví dụ: setAge, isTurnOn, getAge...

Đặt tên biến

 • Đặt tên theo kiểu “camelCase” nhưng chữ cái đầu tiên viết thường.
 • Nên dùng các từ dễ nhớ.
 • Tránh dùng các định danh chỉ gồm 1 ký tự.
 • Các định danh gồm 1 ký tự thường chỉ dùng làm biến tạm, ví dụ i,j,k dùng làm biến tạm cho kiểu số; c,d,e thường dùng làm biến tạm có kiểu ký tự

Ví dụ: dateOfBirth, age...

Đặt tên hằng số

Các hằng số được đi kèm các từ khóa static, final khi khai báo.

 • Thường là danh từ.
 • Tên hằng số nên dùng tất cả các chữ cái viết hoa và phân cách nhau bằng dấu gạch dưới.

Ví dụ: MIN_HEIGHT, MAX_WIDTH

 

(*Lưu ý, có một cách đặt tên khác không dùng camelCase mà là snake_case tức là tất cả các chữ cái viết thường và phân cách nhau bởi dấu gạch dưới, ví dụ date_of_birth. cách viết này dễ đọc hơn nhưng dài hơn và thường chỉ dùng hiển thị kết quả trả về, đặt tên trong java script…)

Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

stackjava.com