Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)

1. Download và cài đặt JDK

Download bản cài đặt JDK 8 tại https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html

Chọn bản JDK cho MacOS: (có đuôi .dmg)

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)

Click đúp vào file .dmg vừa tải về và tiến hành cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Java, JDK trên MacOS (macbook)

Click Continue:

Mấy bước này toàn Continue với Next thôi, hiện ra như này tức là cài đặt thành công:

Sau khi cài đặt thành công, mở cửa sổ bash (terminal) để kiểm tra.

Gõ lệnh java -version để kiểm tra phiên bản java

Gõ lệnh javac -version để kiểm tra phiên bản javac

Kết quả:

 

Okay, Done!

(Xem thêm: Cài đặt Eclipse IDE để lập trình Java)

(Xem thêm: Code ví dụ Java Hello trên Eclipse)

stackjava.com