Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

Lỗi “No compatible attachment provider is not available” xảy ra khi  code của bạn yêu cầu phải sử dụng jdk để chạy trong khi môi trường của bạn lại đang để là jre

Ví dụ khi bạn sử dụng thư viện ea-async

Hướng dẫn sửa lỗi "No compatible attachment provider is available"

Để sửa lỗi này các bạn thiết lập lại java path trong biến môi trường. JAVA_HOME trỏ tới folder jdk thay vì folder jre

Hướng dẫn sửa lỗi "No compatible attachment provider is available"

(trên linux/mac os cũng tương tự).

Trường hợp bạn bị lỗi này khi chạy trên ide, ví dụ eclipse:

Chọn Run/Run Configurations phần Runtime JRE trỏ tới jdk sau đó click apply.

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

 

Okay, Done!

References:

https://stackoverflow.com/questions/49767683/what-does-no-compatible-attachment-provider-is-available-mean

stackjava.com