Design Pattern là gì? Design Pattern trong Java

Design Pattern là gì? Design Pattern trong Java. Trong mấy bài về Framework có mấy bạn hỏi sao dùng @Inject 1 cái là dùng được đối tượng mà không cần khởi tạo hay mấy cái Factory là cái gì… Mấy cái đấy liên quan đến Design pattern nên hôm nay mình sẽ 1 mấy bài Read more about Design Pattern là gì? Design Pattern trong Java[…]

Immutable là gì? Sự khác nhau giữa Immutable với Mutable

Immutable là gì? Sự khác nhau giữa Immutable với Mutable 1. Immutable là gì? Sự khác nhau giữa Immutable với mutable. Immutable hiểu nôm na là không thể thay đổi còn mutable là có thể thay đổi. 2 khái niệm Immutable và mutable thường được dùng class, object (Immutable đôi khi còn dùng với Collection Read more about Immutable là gì? Sự khác nhau giữa Immutable với Mutable[…]

stackjava.com