Abstract Factory Pattern – Code ví dụ Abstract Factory bằng Java.

Abstract Factory Pattern – Code ví dụ Abstract Factory bằng Java.

Abstract Factory pattern là một mẫu tạo dựng (Creation Pattern). Abstract Factory pattern rất giống với Factory Pattern ngoại trừ việc nó là factory của các factory.

1. Abstract Factory Pattern.

Nếu bạn đã quen với  Factory Pattern thì bạn sẽ thấy nó chỉ có 1 Factory class, factory class này sẽ trả về các class con (sub-class) dựa trên dầu vào (factory class sử dụng if-else hoặc switch để xác định class con đầu ra).

Trong Abstract Factory pattern, chúng ta không cần if-else hoặc switch. Mỗi sub-class sẽ có một factory class. Abstract Factory class sẽ trả về sub-class dựa trên đầu vào là factory class.

Một số ví dụ về Abstract Factory trong JDK:
 • javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory#newInstance()
 • javax.xml.transform.TransformerFactory#newInstance()
 • javax.xml.xpath.XPathFactory#newInstance()
 Lợi ích của Abstract Factory Pattern.
 • Abstract Factory pattern cung cấp hưỡng tiếp cận code bằng interface thay vì các cài đặt (Giống với Factory Pattern)
 • Abstract Factory pattern là “factory của các factory” và có thể dễ dạng mở rộng để chứa thêm các factory và các sub-class
 • Abstract Factory giúp tránh được việc sử dụng điều kiện logic như bên trong Factory Pattern.

2. Abstract Factory Pattern UML Diagram

Cũng giống như   Factory Pattern, chúng ta sẽ sử dụng các super class, sub-class

 

Khác với Factory Pattern, trong Abstract Factory có nhiều Factory Class (ConcreateFactory_1, ConcreteFactory_2) cùng implement AbstractFactory, mỗi Factory Class con này sẽ thực hiện trả về các object khác nhau.

3.Ví dụ

Ta có class cha là computer và 2 class con Server và PC.

ComputerAbstractFactory là một interface cung cấp phương thức trả về đối tượng Computer.

ServerFactory và PCFactory sẽ cài đặt các phương thức của ComputerAbstractFactory.

ComputerFactory sẽ sử dụng ComputerAbstractFactory để tạo đối tượng Computer. (Trường hợp ComputerAbstractFactory là ServerFactory thì sẽ trả về đối tượng Server, trường hợp ComputerAbstractFactory là PCFactory thì sẽ trả về đối tượng PC)

Abstract Factory Pattern – Code ví dụ Abstract Factory bằng Java.

Computer.java

public abstract class Computer {
 
 public abstract String getRAM();
 public abstract String getHDD();
 public abstract String getCPU();
 
 @Override
 public String toString(){
  return "RAM= "+this.getRAM()+", HDD="+this.getHDD()+", CPU="+this.getCPU();
 }
}

Factory Design Pattern Sub Classes

PC.java

public class PC extends Computer {

 private String ram;
 private String hdd;
 private String cpu;
 
 public PC(String ram, String hdd, String cpu){
  this.ram=ram;
  this.hdd=hdd;
  this.cpu=cpu;
 }
 @Override
 public String getRAM() {
  return this.ram;
 }

 @Override
 public String getHDD() {
  return this.hdd;
 }

 @Override
 public String getCPU() {
  return this.cpu;
 }

}

 

Server.java

public class Server extends Computer {

 private String ram;
 private String hdd;
 private String cpu;
 
 public Server(String ram, String hdd, String cpu){
  this.ram=ram;
  this.hdd=hdd;
  this.cpu=cpu;
 }
 @Override
 public String getRAM() {
  return this.ram;
 }

 @Override
 public String getHDD() {
  return this.hdd;
 }

 @Override
 public String getCPU() {
  return this.cpu;
 }

}

ComputerAbstractFactory.java

import com.journaldev.design.model.Computer;

public interface ComputerAbstractFactory {

 public Computer createComputer();

}

PCFactory.java

public class PCFactory implements ComputerAbstractFactory {

 private String ram;
 private String hdd;
 private String cpu;
 
 public PCFactory(String ram, String hdd, String cpu){
  this.ram=ram;
  this.hdd=hdd;
  this.cpu=cpu;
 }
 @Override
 public Computer createComputer() {
  return new PC(ram,hdd,cpu);
 }

}

ServerFactory.java

public class ServerFactory implements ComputerAbstractFactory {

 private String ram;
 private String hdd;
 private String cpu;
 
 public ServerFactory(String ram, String hdd, String cpu){
  this.ram=ram;
  this.hdd=hdd;
  this.cpu=cpu;
 }
 
 @Override
 public Computer createComputer() {
  return new Server(ram,hdd,cpu);
 }

}

ComputerFactory.java

public class ComputerFactory {

 public static Computer getComputer(ComputerAbstractFactory factory){
  return factory.createComputer();
 }
}

Demo:

public class TestDesignPatterns {

 public static void main(String[] args) {
  testAbstractFactory();
 }

 private static void testAbstractFactory() {
  Computer pc = ComputerFactory.getComputer(new PCFactory("2 GB","500 GB","2.4 GHz"));
  Computer server = ComputerFactory.getComputer(new ServerFactory("16 GB","1 TB","2.9 GHz"));
  System.out.println("AbstractFactory PC Config::"+pc);
  System.out.println("AbstractFactory Server Config::"+server);
 }
}

Kết quả:

AbstractFactory PC Config::RAM= 2 GB, HDD=500 GB, CPU=2.4 GHz
AbstractFactory Server Config::RAM= 16 GB, HDD=1 TB, CPU=2.9 GHz

 

Bây giờ nếu muốn thêm một sub-class khác, ví dụ như Laptop chẳng hặn thì ta chỉ cần tạo class Laptop.java và LaptopFactory.java là được.

Thanks các bạn đã theo dõi. Xem thêm các ví dụ khác về design pattern tại: https://stackjava.com/category/design-pattern

References: https://www.journaldev.com/1418/abstract-factory-design-pattern-in-java

stackjava.com