Spring Core – Phần 1: Spring IoC , Inversion of Control trong Spring

Spring Core – Phần 1: Spring IoC , Inversion of Control trong Spring. 1. IoC là gì? IoC(Inversion of Control): Đảo ngược điều khiển, nó giúp làm thay đổi luồng điều khiển của chương trình một cách linh hoạt. Thường dùng với Denpendency Injection. Các bạn có thể xem lại bài về Dependency Injection để Read more about Spring Core – Phần 1: Spring IoC , Inversion of Control trong Spring[…]

stackjava.com