Spring Core – Phần 4: Spring Dependency Injection với Object, Collections, Map

Spring Core – Phần 4: Spring Dependency Injection với Object, Collections, Map 1. Spring DI với Object (Dependent Object) Trường hợp mối quan hệ giữa các class là has-a (1 đối tượng chứa 1 đối tượng khác) chúng ta sẽ tạo bean cho đối tượng bên trong và truyền nó vào hàm khởi tạo hoặc Read more about Spring Core – Phần 4: Spring Dependency Injection với Object, Collections, Map[…]

stackjava.com