CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?

1. CDI là gì?

CDI (Contexts and Dependency Injection) là một chuẩn Java, cung cấp ngữ cảnh cho việc thực hiện Dependency Injection (DI).

(Nếu bạn hơi mơ hồ thì tạm hiểu nôm na CDI nó giống như 1 thư viện giúp chúng ta thực hiện Dependency Injection và AOP – giống như việc tạo các bean ở trong spring, jsf)

CDI cung cấp các lợi ích sau:

  • Thực hiện Inject các thành phần (Sử dụng annotation @Injection, tương đương với @Autowired trong Spring hay @ManagedProperty trong JSF)
  • Khả năng thực hiện Interceptor (AOP)
  • Định nghĩa các web scope (ngoài các scope tiêu chuẩn như request scope, session scope, appcliation scope)

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?

2. Khái niệm bean trong CDI

  • CDI bean là bean được quản lý bởi CDI container (giống như các spring bean bị quản lý bởi spring container).
  • Bean ở đây là các class Java mà chúng ta có thể lấy từ trong container.
  • Để tạo 1 bean có rất nhiều cách như khai báo trong file config, sử dụng annotation…

Trên đây là giới thiệu chung về CDI, để hiểu kỹ hơn về các khái niệm các bạn có thể đọc lại Spring Core nó cũng hoạt động trên khái niệm DI.

Bài tiếp theo mình sẽ làm thử các ví dụ với CDI để chúng ta hiểu rõ cách nó hoạt động, ứng dụng như nào.

CDI là gì? Khái niệm bean trong CDI là gì?
 References:
stackjava.com