Hướng dẫn cài đặt thư viện python mysqlclient

Hướng dẫn cài đặt thư viện python mysqlclient

Cài đặt thư viện python mysqlclient

Trên ubuntu ta cần phải cài libmysqlclient-dev trước khi cài mysqlclient

sudo apt-get install libmysqlclient-dev
pip install mysqlclient

Trên Windows ta chỉ cần chạy lệnh:

pip install mysqlclient

 

stackjava.com