Code ví dụ Spring MVC + Hibernate Session + Maven + MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate Session + Maven + MySQL + Eclipse

Ở bài này mình sẽ kết hợp Spring MVC với Hibernate để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database.

(Bài này sử dụng Hibernate Session nhé, các bạn có thể xem thêm ví dụ Spring MVC với Hibernate EntityManger)

(Xem lại: So sánh Hibernate Session với JPA EntityManager)

Các công nghệ sử dụng:

Tạo Database

Tạo database demo-spring-mvc-hibernate với table customer

CREATE SCHEMA `demo-spring-mvc-hibernate` ;
CREATE TABLE `demo-spring-mvc-hibernate`.`customer` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR(45) NULL,
 `address` VARCHAR(255) NULL,
 PRIMARY KEY (`id`));

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

Tạo maven project:

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate Session + Maven + MySQL + Eclipse stackjava.com

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringMVC-Hibernate</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>
 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
  <hibernate.version>5.2.12.Final</hibernate.version>
  <jstl.version>1.2</jstl.version>
 </properties>
 <dependencies>

  <!-- Spring Web -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-orm</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>

  <!-- Hibernate -->
  <dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-core</artifactId>
   <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
   <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>commons-dbcp</groupId>
   <artifactId>commons-dbcp</artifactId>
   <version>1.4</version>
  </dependency>
  <!-- MySQL -->
  <dependency>
   <groupId>mysql</groupId>
   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
   <version>5.1.45</version>
  </dependency>

  <!-- jsp-api -->
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.0</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <!-- jstl -->
  <dependency>
   <groupId>jstl</groupId>
   <artifactId>jstl</artifactId>
   <version>${jstl.version}</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

 

File thông tin kết nối database:

jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/demo-spring-mvc-jdbc
jdbc.username=root
jdbc.password=admin1234

File cấu hình hibernate:

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
hibernate.hibernate.current_session_context_class=thread
hibernate.show_sql=true

File Spring config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
 xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.3.xsd
  http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd
  http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.3.xsd">

 <context:annotation-config />
 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springmvchibernate" />
 <bean
  class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <property name="prefix">
   <value>/WEB-INF/views/jsp/</value>
  </property>
  <property name="suffix">
   <value>.jsp</value>
  </property>
 </bean>

 <bean
  class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
  <property name="location">
   <value>classpath:jdbc.properties</value>
  </property>
 </bean>

 <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
  destroy-method="close">
  <property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}" />
  <property name="url" value="${jdbc.url}" />
  <property name="username" value="${jdbc.username}" />
  <property name="password" value="${jdbc.password}" />
 </bean>

 <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" />

 <bean id="transactionManager"
  class="org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager">
  <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
 </bean>


 <bean id="sessionFactory"
  class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
  <property name="dataSource" ref="dataSource"></property>
  <property name="packagesToScan" value="stackjava.com.springmvchibernate.entities" />
  <property name="hibernateProperties" value="classpath:hibernate.properties" />
 </bean>


</beans>

File entity:

package stackjava.com.springmvchibernate.entities;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Version;

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer {
 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private int id;

 @Column(name = "name")
 private String name;

 @Column(name = "address")
 private String address;

 @Version
 @Column(name = "version")
 private Integer version;

 public Customer() {
 }

 // getter - setter

}

File Controller:

package stackjava.com.springmvcjdbc.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import stackjava.com.springmvcjdbc.entities.Customer;
import stackjava.com.springmvcjdbc.service.CustomerService;

@Controller
public class CustomerController {

 @Autowired
 private CustomerService customerService;

 @RequestMapping(value={"/", "/customer-list"})
 public String listCustomer(Model model) {
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "customer-list";
 }

 @RequestMapping("/customer-save")
 public String insertCustomer(Model model) {
  model.addAttribute("customer", new Customer());
  return "customer-save";
 }

 @RequestMapping("/customer-view/{id}")
 public String viewCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  Customer customer = customerService.findById(id);
  model.addAttribute("customer", customer);
  return "customer-view";
 }
 
 @RequestMapping("/customer-update/{id}")
 public String updateCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  Customer customer = customerService.findById(id);
  model.addAttribute("customer", customer);
  return "customer-update";
 }

 @RequestMapping("/saveCustomer")
 public String doSaveCustomer(@ModelAttribute("Customer") Customer customer, Model model) {
  customerService.save(customer);
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "customer-list";
 }

 @RequestMapping("/updateCustomer")
 public String doUpdateCustomer(@ModelAttribute("Customer") Customer customer, Model model) {
  customerService.update(customer);
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "customer-list";
 }
 
 @RequestMapping("/customerDelete/{id}")
 public String doDeleteCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  customerService.delete(id);
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "customer-list";
 }
}

Lưu ý, khi delete thì người ta hiếm khi dùng method GET. mà sẽ đưa nó vào form và sử dụng method POST.

Ở đây mình để method GET để cho ví dụ dễ hiểu và ngắn gọn.

File Service:

package stackjava.com.springmvcjdbc.service;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import stackjava.com.springmvcjdbc.dao.CustomerDAO;
import stackjava.com.springmvcjdbc.entities.Customer;

@Service
@Transactional
public class CustomerService {

 @Autowired
 private CustomerDAO customerDAO;
 
 public List<Customer> findAll() {
  return customerDAO.findAll();
 }

 public Customer findById(int id) {
  return customerDAO.findById(id);
 }
 
 public void save(Customer customer){
  // validate business
  customerDAO.save(customer);
 }

 public void update(Customer customer){
  // validate business
  customerDAO.update(customer);
 }
 
 public void delete(int id){
  // validate business
  customerDAO.delete(id);
 }
}

File DAO:

package stackjava.com.springmvchibernate.dao;

import java.util.List;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import stackjava.com.springmvchibernate.entities.Customer;

@Repository(value = "customerDAO")
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public class CustomerDAO {

 @Autowired
 private SessionFactory sessionFactory;

 public void save(final Customer customer) {
  Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
  session.save(customer);
 }

 public void update(final Customer customer) {
  Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
  session.update(customer);
 }

 public Customer findById(final int id) {
  Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
  return session.get(Customer.class, id);
 }

 public void delete(final Customer customer) {
  Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
  session.remove(customer);
 }

 public List<Customer> findAll() {
  Session session = this.sessionFactory.getCurrentSession();
  return session.createQuery("FROM Customer", Customer.class).getResultList();
 }
}

 

File View:

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>Helo Spring MVC + JDBC</title>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
}
td {
 padding-right: 30px;
}
</style>
</head>
<body>
 <c:url value="/customer-save" var="urlSave"/>
 <c:url value="/customer-view/" var="urlView"/>
 <c:url value="/customer-update/" var="urlUpdate"/>
 <c:url value="/customerDelete/" var="urlDelete"/>
 <h1>List Customer:</h1>
 <a href="${urlSave}">Add Customer</a>
 <br />
 <br />


 <table>
  <tr>
   <th>Id</th>
   <th>Name</th>
   <th>Address</th>
   <th>View</th>
   <th>Edit</th>
   <th>Delete</th>
  </tr>
  <c:if test="${not empty listCustomer}">
   <c:forEach var="customer" items="${listCustomer}">
    <tr style="border: 1px black solid">
     <td>${customer.id}</td>
     <td>${customer.name}</td>
     <td>${customer.address}</td>
     <td> <a href="${urlView}/${customer.id}">View</a></td>
     <td> <a href="${urlUpdate}/${customer.id}">Edit</a></td>
     <td> <a href="${urlDelete}/${customer.id}">Delete</a></td>
    </tr>
   </c:forEach>
  </c:if>
 </table>

</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form"%>

<html>
<head>
<title>Helo Spring MVC + JDBC</title>
</head>
<body>
 <a href="<c:url value="/customer-list" />" >List Customer</a><br />

 <h1>Add new Customer:</h1>
 <c:url value="/saveCustomer" var="saveCustomer"/>
 <form:form action="${saveCustomer}" method="POST"
  modelAttribute="customer">
  	Name: <form:input path="name" /> <br/> <br/>
  	Address: <form:input path="address" /> <br/> <br/>
  <button type="submit">Submit</button>
 </form:form>

</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form"%>

<html>
<head>
<title>Helo Spring MVC + JDBC</title>
</head>
<body>
 <a href="<c:url value="/customer-list" />">List Customer</a>
 <br />

 <h1>Edit Customer:</h1>
 <c:url value="/updateCustomer" var="updateCustomer" />
 <form:form action="${updateCustomer}" method="POST" modelAttribute="customer">
   Id: <form:input path="id" readonly="true" /> <br/> <br/>
  	Name: <form:input path="name" /> <br/> <br/>
  	Address: <form:input path="address" /> <br/> <br/>
  <button type="submit">Submit</button>
 </form:form>

</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>Helo Spring MVC + JDBC</title>
</head>
<body>
 <a href="<c:url value="/customer-list" />" >List Customer</a><br />
 <h1>View Customer:</h1>	
 Customer ID: ${customer.id} <br/>
 Customer Name: ${customer.name} <br/>
 Customer Address: ${customer.address} <br/>
</body>
</html>

Demo:

Thêm mới customer

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

View Customer:

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

Update customer:

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

Delete customer:

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây

 

References:

https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/data-access.html

stackjava.com