Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL

Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL.

Ở bài này mình sẽ thực hiện ví dụ sử dụng Spring JDBC kết nối với MySQL để xác thực với Spring Security.

Các công nghệ sử dụng:

Tạo Database

spring-security.sql

Tạo database “spring-security

spring security mysql database

 

spring security database login

Tạo table users chứa thông tin username, password và enabled (enabled = 1 tức là account đã được active)

CREATE TABLE `spring-security`.`users` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` VARCHAR(45) NULL,
 `password` VARCHAR(255) NULL,
 `enabled` INT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE INDEX `username_UNIQUE` (`username` ASC));

Tạo table role chứa thông tin các role.

CREATE TABLE `spring-security`.`role` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR(45) NULL,
 PRIMARY KEY (`id`));

Tạo table users_roles thực hiện mapping để biết user nào có những role nào

CREATE TABLE `spring-security`.`users_roles` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `user` INT NULL,
 `role` INT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 INDEX `_idx` (`user` ASC),
 INDEX `dfdf_idx` (`role` ASC),
 CONSTRAINT `user`
  FOREIGN KEY (`user`)
  REFERENCES `spring-security`.`users` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT `role`
  FOREIGN KEY (`role`)
  REFERENCES `spring-security`.`role` (`id`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION);

Tạo 2 tài khoản kai/123456 và sena/123456

INSERT INTO `users` VALUES (1,'kai','{noop}123456',1),(2,'sena','{noop}123456',1);

Tạo 2 role là ROLE_ADMIN và ROLE_USER

INSERT INTO `role` VALUES (1,'ROLE_ADMIN'),(2,'ROLE_USER');

Thiết lập role = “ROLE_ADMIN”, “ROLE_USER” cho tài khoản ‘kai’, và role = “ROLE_USER” cho tài khoản ‘sena’

INSERT INTO `users_roles` VALUES (1,1,1),(2,1,2),(4,2,2);

Tạo Maven Project.

Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringSecurityJDBC</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
  <spring.security.version>5.0.2.RELEASE</spring.security.version>
  <jstl.version>1.2</jstl.version>

 </properties>

 <dependencies>

  <!-- Spring MVC -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>

  <!-- Spring Security -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.security</groupId>
   <artifactId>spring-security-web</artifactId>
   <version>${spring.security.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.security</groupId>
   <artifactId>spring-security-config</artifactId>
   <version>${spring.security.version}</version>
  </dependency>

  <!-- Spring JDBC -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-tx</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <!-- MySQL -->
  <dependency>
   <groupId>mysql</groupId>
   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
   <version>5.1.45</version>
  </dependency>
  
  <!-- JSP - Servlet Lib -->
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.2</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>servlet-api</artifactId>
   <version>2.5</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <!-- jstl for jsp page -->
  <dependency>
   <groupId>jstl</groupId>
   <artifactId>jstl</artifactId>
   <version>${jstl.version}</version>
  </dependency>

 </dependencies>
</project>

File web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>SpringSecurityJDBC</display-name>

 <!-- SPRING MVC -->
 <servlet>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
   <param-name>contextConfigLocation</param-name>
   <param-value></param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 
 <!-- Loads Spring Security config file -->
 <context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>
   /WEB-INF/spring-mvc-servlet.xml,
   /WEB-INF/spring-security.xml 
  </param-value>
 </context-param>

 <!-- Creates the Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
 <listener>
  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
 </listener>
 <listener>
  <listener-class>org.springframework.security.web.session.HttpSessionEventPublisher</listener-class>
 </listener>

 <!-- Spring Security -->
 <filter>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
 </filter>

 <filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>

</web-app>

File cấu hình Spring

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.3.xsd
  http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springsecurityjdbc" />
 <mvc:annotation-driven />
 
 <bean
  class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <property name="prefix">
   <value>/WEB-INF/views/jsp/</value>
  </property>
  <property name="suffix">
   <value>.jsp</value>
  </property>
 </bean>

 <bean id="dataSource"
  class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
  <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
  <property name="url"
   value="jdbc:mysql://localhost:3306/spring-security" />
  <property name="username" value="root" />
  <property name="password" value="admin1234" />
 </bean>

</beans>

File cấu hình Spring Security

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">

 <http auto-config="true">
  <intercept-url pattern="/admin**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" />
  <intercept-url pattern="/user**" access="hasRole('ROLE_ADMIN') or hasRole('ROLE_USER')" />
  
  <form-login login-page="/login" login-processing-url="/j_spring_security_login"
   default-target-url="/user" authentication-failure-url="/login?error"
   username-parameter="username" password-parameter="password" />
  
  <logout logout-url="/j_spring_security_logout"
   logout-success-url="/logout" delete-cookies="JSESSIONID" />
 </http>

 <authentication-manager>
  <authentication-provider>
   <jdbc-user-service data-source-ref="dataSource"
    users-by-username-query="select username,password, enabled from users where username=?"
    authorities-by-username-query="select users.username, role.name from users, role, users_roles 
      where username =? and users.id = users_roles.user and users_roles.role = role.id " />
  </authentication-provider>
 </authentication-manager>
</beans:beans>

*Lưu ý, như các bạn thấy trong file spring-sercurity.xml mình có gọi tới bean dataSource được định nghĩa trong file spring-mvc-servlet.xml nên trong file web.xml mình sẽ thực hiện load cấu hình ở file spring-mvc-servlet.xml trước file spring-security.xml

File Controller:

package stackjava.com.springsecurityjdbc.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

@Controller
public class BaseController {

 @RequestMapping(value = { "/login", "/" })
 public String login(@RequestParam(value = "error", required = false) final String error, final Model model) {
  if (error != null) {
   model.addAttribute("message", "Login Failed!");
  }
  return "login";
 }

 @RequestMapping("/admin")
 public String admin() {
  return "admin";
 }

 @RequestMapping("/user")
 public String user() {
  return "user";
 }

 @RequestMapping("/logout")
 public String logout(final Model model) {
  model.addAttribute("message", "Logged out!");
  return "login";
 }

}

Các file view:

Trang login

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>login</title>
</head>
<body>
 <h1>Spring MVC-Security Login Form</h1>
 <h2>${message}</h2>

 <form name='loginForm' action="<c:url value='j_spring_security_login' />" method='POST'>
  <table>
   <tr>
    <td>User:</td>
    <td><input type='text' name='username'></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Password:</td>
    <td><input type='password' name='password' /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan='2'><input name="submit" type="submit" value="login" /></td>
   </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />

 </form>
</body>
</html>

Trang admin, chỉ role = “ROLE_ADMIN” mới được truy cập

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>Admin Page</title>
</head>
<body>
 <h1>Admin Page</h1>
 <h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>

 <form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />
  <input type="submit" value="Logout" />
 </form>

</body>
</html>

Trang user, role = “ROLE_ADMIN” hoặc “ROLE_USER” có thể truy cập.

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>User Page</title>
</head>
<body>
 <h1>User Page</h1>
 <h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>

 <a href="<c:url value="/admin" />">Admin Page</a> <br/>

 <form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />
  <input type="submit" value="Logout" />
 </form>

</body>
</html>

Demo:

Login với tài khoản kai/123456

Truy cập trang admin.jsp

Logout.

Login với tài khoản sena/123456

Truy cập trang admin.jsp

Vì tài khoản sena/123456 không có role = “ROLE_ADMIN” nên không thể truy cập trang admin.jsp.

Code ví dụ Spring Security login với JDBC, Database MySQL stackjava.com

Okay, done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/reference/htmlsingle/#nsa-jdbc-user-service

stackjava.com