Spring MVC – Code ví dụ Spring MVC Page Redirect, chuyển tiếp trang

Spring MVC – Code ví dụ Spring MVC Page Redirect, chuyển tiếp trang

Page Redirection

Trong các ví dụ trước chúng ta thường dùng link, form để gọi 1 controller sau đó controller trả về view, đây là 1 flow đơn giản trong Spring MVC.

Nhiều trường hợp controller nhận request nhưng nó không trả về view mà gửi request tới 1 controller khác để thực hiện request – page redirection

Spring MVC - Code ví dụ Spring MVC Page Redirect, chuyển tiếp trang

Ví dụ:

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringRedirect</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
 </properties>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

Spring Config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springmvchello" />

 <bean
  class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <property name="prefix">
   <value>/WEB-INF/views/jsp/</value>
  </property>
  <property name="suffix">
   <value>.jsp</value>
  </property>
 </bean>
</beans>

web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>SpringRedirect</display-name>

 <servlet>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

Controller:

method redirect()không trả về view mà thực hiện redirect sang url “/page2” bằng cách thêm từ “redirect” trước kết quả trả về.

Bạn cũng có thể thực hiện redirect bằng cách return new RedirectView("page2"); thay vì "redirect:page2";

package stackjava.com.springmvchello.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class BaseController {

 @RequestMapping("/")
 public String page1() {
  return "page1";
 }

 @RequestMapping("/redirect")
 public String redirect() {
  return "redirect:page2";
 }

// @RequestMapping("/redirect")
// public RedirectView redirect() {
// return new RedirectView("page2");
// }

 @RequestMapping("/page2")
 public String page2() {
  return "page2";
 }

}

File view:

<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<html>
<head>
<title>Spring MVC Redirect</title>
</head>

<body>
 <h2>Page1</h2>
 <form:form method="POST" action="redirect">
  <input type="submit" value="Redirect" />
 </form:form>
</body>
</html>
<html>
<head>
<title>Spring MVC Redirect</title>
</head>
<body>
 <h2>Page2</h2>
</body>
</html>

Demo:

button Redirection ở page1 gọi tới controller redirect, controller redirect lại chuyển request tới controller page2, controller page2 trả về trang page2.jsp

Page Redirect, chuyển tiếp trang trong Spring MVC

Spring MVC – Code ví dụ Spring MVC Page Redirect, chuyển tiếp trang

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây

 

References:

https://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/servlet/view/RedirectView.html

https://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/servlet/mvc/support/RedirectAttributes.html

stackjava.com