Spring MVC – Phần 10: Static Resource – Khai báo css, js – Bootstrap trong Spring MVC

Spring MVC – Phần 10: Static Resource – Khai báo css, js – Bootstrap trong Spring MVC

1. Static Resource trong Spring MVC

Trong Spring khi bạn phân cấp các URI thì việc link tới các file resource (css, js, image…) cũng sẽ bị thay đổi

Ví dụ: URI /test1 và URI /spring/test2 phân cấp khác nhau nên ở view test1 và view test2 sẽ có sự khác nhau trong khai báo resource

@RequestMapping("/test1")
public String test1() {
 return "test1";
}

@RequestMapping("/spring/test2")
public String test2() {
 return "test2";
}

Do đó ta cần cố định các file resource bằng 1 đường dẫn cố định mà tất cả các view đều có thể truy cập qua đường dẫn đó – Static Resource trong Spring MVC

Các bước cấu hình Static Resource trong Spring MVC

Khai báo resource cần cố định trong file spring config:

<mvc:annotation-driven />
<mvc:resources mapping="/resources/**" location="/resources/bootstrap/"
 cache-period="31556926" />

Bắt buộc phải có thẻ <mvc:annotation-driven /> để Spring có thể hiểu được việc mapping

Trong thẻ <mvc:resources> chúng ta sẽ định nghĩa đường dẫn cố định qua giá trị của thuộc tính mapping và khai báo nơi chứa resource trong thuộc tính location; thuộc tính cache-period định nghĩa thời gian lưu cache cho resource

Trong ví dụ trên tất cả các file lưu trong folder webapp/resources/bootstrap sẽ được truy cập qua path là /resrouces

Include các file resource vào file view (.jsp)

Có 2 cách include file resource vào file jsp là sử dụng thẻ c:url của JTSL hoặc spring:url của Spring MVC

 • Ví dụ sử dụng thẻ c:url
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
 <link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />" rel="stylesheet">
 <script src="<c:url value="/resources/js/jquery-3.2.1.min.js" />" ></script>
 <script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />" ></script>
</head>
<body>
 ...
</body>
</html>
 • Ví dụ sử dụng thẻ spring:url
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<html>
<head>
 <spring:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" var="mainCss" />
 <spring:url value="/resources/js/jquery-3.2.1.min.js" var="jqueryJs" />
 <spring:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" var="jqueryJs" />
</head>
<body>
 ...
</body>
</html>

 

2. Ví dụ Bootstrap với Spring MVC

download bootstrap tại đây: https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/

download jquery tại đây: https://jquery.com/download/

Tạo folder resources/bootstrap trong webapp và copy các file của jquery, bootstrap vào folder đó

Spring MVC - Phần 10: Static Resource - Khai báo css, js - Bootstrap trong Spring MVC

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringMVCStaticResource</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>5.0.2.RELEASE</version>
  </dependency>
  
  <dependency>
   <groupId>jstl</groupId>
   <artifactId>jstl</artifactId>
   <version>1.2</version>
  </dependency>

 </dependencies>
</project>

File Spring Config

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.3.xsd
  http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springmvchello" />
 
 <mvc:annotation-driven />
 <mvc:resources mapping="/resources/**" location="/resources/bootstrap/"
  cache-period="31556926" />

 <bean
  class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <property name="prefix">
   <value>/WEB-INF/views/jsp/</value>
  </property>
  <property name="suffix">
   <value>.jsp</value>
  </property>
 </bean>
</beans>

Controller:

package stackjava.com.springmvchello.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class HelloController {

 @RequestMapping("/")
 public String index() {
  return "index";
 }

}

File view:
Ở đây mình sẽ sử dụng bootstrap để tạo 1 thanh menu bar.

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>

<html>
<head>
<title>index</title>
<link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />"
 rel="stylesheet">
<script src="<c:url value="/resources/js/jquery-3.2.1.min.js" />"></script>
<script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />"></script>
</head>
<body>
 <nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
   <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
   <div class="navbar-header">
    <button type="button" class="navbar-toggle collapsed"
     data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"
     aria-expanded="false">
     <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span
      class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span
      class="icon-bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a>
   </div>

   <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
   <div class="collapse navbar-collapse"
    id="bs-example-navbar-collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav">
     <li class="active"><a href="#">Link <span class="sr-only">(current)</span></a></li>
     <li><a href="#">Link</a></li>
     <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle"
      data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
      aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li><a href="#">Action</a></li>
       <li><a href="#">Another action</a></li>
       <li><a href="#">Something else here</a></li>
       <li role="separator" class="divider"></li>
       <li><a href="#">Separated link</a></li>
       <li role="separator" class="divider"></li>
       <li><a href="#">One more separated link</a></li>
      </ul></li>
    </ul>
    <form class="navbar-form navbar-left">
     <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
    </form>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
     <li><a href="#">Link</a></li>
     <li class="dropdown"><a href="#" class="dropdown-toggle"
      data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true"
      aria-expanded="false">Dropdown <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
       <li><a href="#">Action</a></li>
       <li><a href="#">Another action</a></li>
       <li><a href="#">Something else here</a></li>
       <li role="separator" class="divider"></li>
       <li><a href="#">Separated link</a></li>
      </ul></li>
    </ul>
   </div>
   <!-- /.navbar-collapse -->
  </div>
  <!-- /.container-fluid -->
 </nav>
</body>
</html>

(Xem thêm các ví dụ về bootstrap tại https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/)

Spring MVC – Phần 10: Static Resource – Khai báo css, js – Bootstrap trong Spring MVC

Demo

spring static resource include file css , js trong spring mvc

 

Okay, Done!

 

Download code ví dụ trên tại đây

stackjava.com