Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)

(Xem lại: Thiết lập Https cho tomcat server (cài đặt TLS – SSL))

Tạo keystore

"%JAVA_HOME%\bin\keytool" -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore springboot.keystore

tạo keystore cho tomcat

Mình nhập password cho keystore là admin1234

Sau khi chạy lệnh trên file keystore với tên là springboot.keystore sẽ được tạo ra ở folder người dùng (trong trường hợp của mình là folder C:\User\kai

Tạo Spring Boot Project

Tạo Spring Boot project và copy file springboot.keystore vào folder src/main/resources

Cấu trúc project

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)

Cấu hình SSL/TLS ở file application.properties:

server.ssl.key-store: src/main/resources/springboot.keystore
server.ssl.key-store-password: admin1234
server.ssl.keyAlias: tomcat

File Controller:

package stackjava.com.sbhttps.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class BaseController {
  
  @RequestMapping("/")
  public String welcome() {
    return "index";
  }
}

File view:

<html>
<head>
<title>Spring Boot</title>
</head>
<body>
  <h1>Demo Spring Boot SSL/TLS</h1>
</body>
</html>

Demo:

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https) stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/ssl-howto.html

stackjava.com