JMeter phần 3 – Load Testing với Database bằng Apache JMeter

Load Testing với Database bằng Apache JMeter. Ở bài trước mình đã hướng dẫn load testing đơn giản với 1 trang web. Ở bài chúng ta tiếp tục thực hiện load testing với database. – Mình sẽ thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (nếu bạn chưa cài đặt MySQL thì Read more about JMeter phần 3 – Load Testing với Database bằng Apache JMeter[…]

stackjava.com