Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI

Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI 1. Dependency Injection là gì? Dependency Inject là 1 kỹ thuật, 1 design pattern cho phép xóa bỏ sự phụ thuộc hard-code và làm cho ứng dụng của bạn dễ mở rộng và maintain hơn. Về dependency Injection thì Read more about Spring Core – Phần 3: Spring Dependency Injection, DI trong Spring, so sánh CI – SI[…]

stackjava.com