Date Time trong Java 8. Tính năng Date Time API.

Date Time trong Java 8. Tính năng Date Time API trong Java 8 có gì mới? Tại sao cần bổ sung tính năng Date/Time API mới trong Java 8? 1. Các vấn đề còn tồn động với Date Time trong Java. Các class Java Date Time không nhất quán: Chúng ta có class Date trong Read more about Date Time trong Java 8. Tính năng Date Time API.[…]

Functional Interface là gì? Functional Interface API trong Java 8

Functional Interface là gì? Functional Interface API trong Java 8 1. Functional Interface là gì? Functional Interface là interface có duy nhất 1 method trừu tượng (có thể có thêm các method không trừu tượng bằng từ khóa default trong Java 8) Ví dụ: Comparable  là 1 Functional Interface với method trừu tượng duy nhấtcompareTo; Read more about Functional Interface là gì? Functional Interface API trong Java 8[…]

Stream API là gì? Stream API trong Java 8

Stream API là gì? Stream API trong Java 8 1. Stream API là gì? Stream là 1 lớp trừu tượng mới được giới thiệu trong Java 8. Sử dụng Stream, bạn có thể xử lý dữ liệu 1 cách tự nhiên giống như các câu lệnh SQL. Ví dụ ta có câu SQL sau: SELECT Read more about Stream API là gì? Stream API trong Java 8[…]

Lambda Expression là gì? Giới thiệu Lambda Expression trong Java 8

Lambda Expression là gì? Giới thiệu Lambda Expression trong Java. Lambda Expression là feature nổi bật nhất của Java 8, giúp cho cú pháp của Java trở nên đơn giản, rút gọn đi rất nhiều Ví dụ: Ta có class Person dưới đây: import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class Person { private String name; private Read more about Lambda Expression là gì? Giới thiệu Lambda Expression trong Java 8[…]

Optional class là gì? Optional Class trong Java 8

Optional class là gì? Optional Class trong Java 8 Optional Class trong Java 8 Optional Class là 1 tính năng mới trong được bổ sung trong Java 8 Optional là 1 đối tượng generic, bản chất của Optional là một container (bao chứa) chứa đối tượng mà nó reference tới. Nó có thể rỗng hoặc chứa giá Read more about Optional class là gì? Optional Class trong Java 8[…]

stackjava.com