Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions

Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions

Assertions JUnit

Ở ví dụ đầu tiên (JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse) chúng ta dùng assertFalse,assertTrue để kiểm tra kết quả cho từng trường hợp với mong muốn kết quả trả về là false, hoặc true.

Vậy với những trường hợp kết quả mong muốn không phải là boolean (true, false) mà là String, byte, Object… thì ta sẽ dùng assertEquals, assertArrayEquals

Đó chính là assertions trong JUnit, assertions chính là những method dùng để kiểm tra kết quả của đơn vị cần test có đúng với mong đợi không.

Với mỗi loại kết quả đầu ra ta có một method assert tương ứng.Như so sánh đối tượng, so sánh mảng, kiểm tra null…

Code ví dụ assertions JUnit

Định dạng của các method assert sẽ là assert[kiểu so sánh](expecteds_value, actuals_value) hoặc assert[kiểu so sánh](message, expecteds_value, actuals_value) với message là dữ liệu in ra nếu assert thất bại

import static org.hamcrest.CoreMatchers.allOf;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.anyOf;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.both;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.containsString;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.equalTo;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.everyItem;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.hasItems;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.not;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.sameInstance;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.startsWith;
import static org.junit.Assert.assertArrayEquals;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertFalse;
import static org.junit.Assert.assertNotNull;
import static org.junit.Assert.assertNotSame;
import static org.junit.Assert.assertNull;
import static org.junit.Assert.assertSame;
import static org.junit.Assert.assertThat;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

import java.util.Arrays;

import org.hamcrest.core.CombinableMatcher;
import org.junit.Test;

public class AssertTests {
 @Test
 public void testAssertArrayEquals() {
  byte[] expected = "trial".getBytes();
  byte[] actual = "trial".getBytes();
  assertArrayEquals("failure - byte arrays not same", expected, actual);
 }

 @Test
 public void testAssertEquals() {
  assertEquals("failure - strings are not equal", "text", "text");
 }

 @Test
 public void testAssertFalse() {
  assertFalse("failure - should be false", false);
 }

 @Test
 public void testAssertNotNull() {
  assertNotNull("should not be null", new Object());
 }

 @Test
 public void testAssertNotSame() {
  assertNotSame("should not be same Object", new Object(), new Object());
 }

 @Test
 public void testAssertNull() {
  assertNull("should be null", null);
 }

 @Test
 public void testAssertSame() {
  Integer aNumber = Integer.valueOf(768);
  assertSame("should be same", aNumber, aNumber);
 }

 // JUnit Matchers assertThat
 @Test
 public void testAssertThatBothContainsString() {
  assertThat("albumen", both(containsString("a")).and(containsString("b")));
 }

 @Test
 public void testAssertThatHasItems() {
  assertThat(Arrays.asList("one", "two", "three"), hasItems("one", "three"));
 }

 @Test
 public void testAssertThatEveryItemContainsString() {
  assertThat(Arrays.asList(new String[] { "fun", "ban", "net" }), everyItem(containsString("n")));
 }

 // Core Hamcrest Matchers with assertThat
 @Test
 public void testAssertThatHamcrestCoreMatchers() {
  assertThat("good", allOf(equalTo("good"), startsWith("good")));
  assertThat("good", not(allOf(equalTo("bad"), equalTo("good"))));
  assertThat("good", anyOf(equalTo("bad"), equalTo("good")));
  assertThat(7, not(CombinableMatcher.<Integer>either(equalTo(3)).or(equalTo(4))));
  assertThat(new Object(), not(sameInstance(new Object())));
 }

 @Test
 public void testAssertTrue() {
  assertTrue("failure - should be true", true);
 }
}

Kết quả:

Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions

Okay, Done!

Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions stackjava.com

References:

https://github.com/junit-team/junit4/wiki

stackjava.com