JUnit Expected Exceptions – code ví dụ test exception với JUnit

JUnit Expected Exceptions – code ví dụ test exception với JUnit

JUnit Expected Exceptions

Ở những bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách test method bằng việc so sánh các giá trị trả về của test case. Vậy với những trường hợp method không trả về giá trị hoặc xảy ra exception thì chúng ta thực hiện unit test như nào?

Sử dụng expect exception

Với những test case cho unit (method, đoạn code) ứng với trường hợp xảy ra exception thì chúng ta expect kết quả là test case đó sẽ trả về / xảy ra exception chứ không phải một giá trị cụ thể.

Ví dụ mình có method thực hiện chia 2 số nguyên:

public class MathUtils {
 public static int divide(int input1, int input2 ) throws Exception {
  if (input2 == 0) {
   throw new ArithmeticException("divide by zero");
  }
  return input1/input2;
 }
}

Với trường hợp input2 = 0 thì xảy ra exception chứ không trả về kết quả nào cả. Do đó ta expect exception như sau:

@Test(expected = ArithmeticException.class) 
public void testMathUtils1() throws Exception {
 MathUtils.divide(1, 0);
}

Nếu method MathUtils.divide(1, 0); không xảy ra exception ArithmeticException thì tức là test case fail

Sử dụng try/catch

Việc sử dụng thuộc tính expected trong annotation @Test có nhược điểm là ta không thể kiểm tra được message của exception hay trạng thái của object sau khi exception được ném ra.

Để khắc phục điều đó ta sử dụng try/catch. Ví dụ:

@Test
public void testMathUtils2() throws Exception {
 try {
  MathUtils.divide(1, 0);
  fail("Not throw exception");
 } catch (Exception e) {
  assertThat(e, instanceOf(ArithmeticException.class));
  assertEquals(e.getMessage(), "divide by zero");
 }
}

Ta có thể kiểm tra được là exception gì là kiểm tra message có đúng như mong đợi không.

Lệnh fail("Not throw exception"); nếu được chạy tới thì tức là test case bị failed. Như ở test case trên nếu method MathUtils.divide(1, 0); không xảy ra exception thì nó sẽ chạy tới lệnh fail("Not throw exception");

Với trường hợp expect không xảy ra exception thì ta có thể sử dụng fail() trong try/catch. Nếu không xảy ra exception thì lệnh fail()không được chạy qua tức là test case pass.

@Test
public void testMathUtils3() throws Exception {
 try {
  MathUtils.divide(1, 1);
 } catch (Exception e) {
  fail("throw exception");
 }
}

Sử dụng ExpectedException Rule

Sử dụng ExpectedException cũng giúp xác nhận loại exception và message exception:

@Rule
public ExpectedException thrown = ExpectedException.none();

@Test
public void shouldTestExceptionMessage() throws Exception{
  thrown.expect(ArithmeticException.class);
  thrown.expectMessage("divide by zero");
  MathUtils.divide(1, 0);
}

ExpectedException  cũng cho phép sử dụng Matchers để kiểm tra message một cách linh hoạt:

thrown.expectMessage(Matchers.containsString("by zero"));

Ngoài ra, ta cũng có thể dùng Matchers để xác nhận trạng thái, thuộc tính của kết quả, ví dụ:

import static org.hamcrest.Matchers.hasProperty;
import static org.hamcrest.Matchers.is;
import static org.hamcrest.Matchers.startsWith;

import javax.ws.rs.NotFoundException;
import javax.ws.rs.core.Response;
import javax.ws.rs.core.Response.Status;

import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.rules.ExpectedException;

public class TestExy {
  @Rule
  public ExpectedException thrown = ExpectedException.none();

  @Test
  public void shouldThrow() {
    TestThing testThing = new TestThing();
    thrown.expect(NotFoundException.class);
    thrown.expectMessage(startsWith("some Message"));
    thrown.expect(hasProperty("response", hasProperty("status", is(404))));
    testThing.chuck();
  }

  private class TestThing {
    public void chuck() {
      Response response = Response.status(Status.NOT_FOUND).entity("Resource not found").build();
      throw new NotFoundException("some Message", response);
    }
  }
}

Demo:

import static org.hamcrest.CoreMatchers.instanceOf;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import static org.junit.Assert.assertThat;
import static org.junit.Assert.fail;

import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.rules.ExpectedException;

public class TestMathUtils {
 @Test(expected = ArithmeticException.class)
 public void testMathUtils1() throws Exception {
  MathUtils.divide(1, 0);
 }

 @Test
 public void testMathUtils2() throws Exception {
  try {
   MathUtils.divide(1, 0);
   fail("Not throw exception");
  } catch (Exception e) {
   assertThat(e, instanceOf(ArithmeticException.class));
   assertEquals(e.getMessage(), "divide by zero");
  }
 }

 @Test
 public void testMathUtils3() throws Exception {
  try {
   MathUtils.divide(1, 1);
  } catch (Exception e) {
   fail("Not throw exception");
  }
 }
 
 @Rule
 public ExpectedException thrown = ExpectedException.none();

 @Test
 public void shouldTestExceptionMessage() throws Exception{
   thrown.expect(ArithmeticException.class);
   thrown.expectMessage("divide by zero");
   MathUtils.divide(1, 0);
 }

}

JUnit Expected Exceptions - code ví dụ test exception với JUnit

Okay, Done!

JUnit Expected Exceptions – code ví dụ test exception với JUnit stackjava.com

References:

https://github.com/junit-team/junit4/wiki

stackjava.com