Hướng dẫn cài đặt Redis Server trên linux (Ubuntu)

Hướng dẫn cài đặt Redis Server trên linux (Ubuntu).

(Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, lập trình với Redis Server)

(Xem thêm: Cài đặt Redis Server trên Windows)

Cách 1.Cài Redis Server thông qua Repository

Mở màn hình terminal và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get -y install redis-server

Mặc định sau khi cài đặt, redis server sẽ được chạy.

Hoặc bạn cũng có thể start redis server bằng lệnh:

sudo service redis-server start

Để kiểm tra trạng thái (đã bật hay chưa) thì ta dùng lệnh:

sudo service redis-server status

Hướng dẫn cài đặt Redis Server trên linux (Ubuntu)

Để kết nối, sử dụng redis server bằng giao diện dòng lệnh ta dùng lệnh redis-cli (Port mặc định của Redis Server là 6379)

Ví dụ:

Mình thực hiện lưu giá trị “kai” vào biến “name” bằng method set: set name kai

Và đọc giá trị từ biến “name” bằng method get: get name

Cài đặt redis trên ubuntu

Với cách cài đặt redis server qua repository thì file cấu hình (redis.conf) của redis server sẽ nằm ở /etc/redis/redis.conf

(Mình sẽ hướng dẫn cấu hình các thông tin redis ở bài sau)

Cách 2: Tải và cài đặt Redis server trên trang chủ của redis

Các bạn có thể download bản redis server mới nhất tại http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

Trong hướng dẫn này mình thực hiện cài bản 5.3 bằng cách chạy các lệnh sau:

wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.3.tar.gz
tar xzf redis-5.0.3.tar.gz
cd redis-5.0.3
make

Trong đó:

  • Lệnh thứ 1 để download file redis-server
  • Lệnh thứ 2 giải nén
  • Lệnh thứ 3 di chuyển vào thư mục vừa giải nén
  • Lệnh thứ 4 thực hiện compile lại các file

Sau khi thực hiện các bước trên bạn sẽ thấy các file binary trong folder src redis-server, redis-cli trong folder

start redis server portal

Để start redis server bạn chỉ cần chạy file redis-server là được.

Ví dụ mình đang ở folder redis-5.0.3, để chạy file redis-server trong folder src mình sẽ dùng lệnh: ./src/redis-server

Tải và cài đặt Redis server trên trang chủ của redis

Lưu ý, mặc định sẽ không có file cấu hình redis.conf nào được sử dụng. Bạn cần phải chỉ rõ file redis.conf muốn sử dụng ở đâu.

Ở đây mình dùng sẵn file redis.conf trong folder redis-5.0.3: ./src/redis-server redis.conf

Tải và cài đặt Redis server trên trang chủ của redis

Sử dụng giao diên dòng lệnh redis-cli

Tải và cài đặt Redis server trên trang chủ của redis

 

Okay, Done!

 

References:

https://redis.io/download

DMCA.com Protection Status stackjava.com