Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled.

(Xem lại: Hướng dẫn tạo lịch (Task, Scheduler) với @Schedule trong Spring)

Các công nghệ sử dụng:

Tạo Spring Boot Project

spring starter project

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Không cần chọn thêm thư viện nào cả.

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Cấu trúc Project

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

File main chạy ứng dụng:

package stackjava.com.sbschedule;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.scheduling.TaskScheduler;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;
import org.springframework.scheduling.concurrent.ThreadPoolTaskScheduler;

@SpringBootApplication
@EnableScheduling
public class SpringBootScheduleApplication {

 public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(SpringBootScheduleApplication.class, args);
 }

 @Bean
 public TaskScheduler taskScheduler() {
  final ThreadPoolTaskScheduler scheduler = new ThreadPoolTaskScheduler();
  scheduler.setPoolSize(10);
  return scheduler;
 }
}
 • Annotation @EnableScheduling bật tính năng Schedule cho Spring
 • Bean TaskScheduler thiết lập các thông số cho tính năng schedule (ở đây mình thiết lập poolsize = 10)

File MyJob.java chứa các method chạy theo lịch

package stackjava.com.sbschedule.job;

import java.util.Date;

import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class MyJob {

 @Scheduled(fixedDelay = 1000)
 public void scheduleFixedDelayTask() throws InterruptedException {
  System.out.println("Task1 - " + new Date());
 }
 
 @Scheduled(fixedRate = 2000)
 public void scheduleFixedRateTask() throws InterruptedException {
  System.out.println("Task2 - " + new Date());
 }
 
 @Scheduled(cron = "*/3 * * * * *")
 public void scheduleTaskUsingCronExpression() throws InterruptedException {
  System.out.println("Task3 - " + new Date());
 }
}
 • Method scheduleFixedDelayTask cứ 1 giậy lặp lại một lần
 • Method scheduleFixedRateTask cứ 2 giây lặp lại một lần
 • Method scheduleTaskUsingCronExpression cứ 3 giây lặp lại một lần

(Xem lại bài Hướng dẫn tạo lịch (Task, Scheduler) với @Schedule trong Spring để hiểu rõ cơ chế tạo schedule với fixedRate, fixedDelay hay cron)

Demo

Cứ 1 giây method scheduleFixedDelayTask lại in ra thời gian hiện tại một lần

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Cứ 2 giây method scheduleFixedRateTask lại in ra thời gian hiện tại một lần

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Cứ 3 giây method scheduleTaskUsingCronExpression lại in ra thời gian hiện tại một lần

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây

 

References:

https://spring.io/guides/gs/scheduling-tasks/

stackjava.com