Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse

(Xem lại: Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse)

Ở bài này mình sẽ sử dụng Spring Boot với Spring Data JPA để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL. Sau đó hiển thị dữ liệu lên trình duyệt web với Thymleaf

Các công nghệ sử dụng:

Tạo Database

Tạo database spring-data với table customer

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `spring-data`;
CREATE TABLE `spring-data`.`customer` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(45) DEFAULT NULL,
 `address` varchar(255) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
);

Tạo database spring-data với table customer

Tạo Spring Boot Project

spring starter project

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse  Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse

Cấu trúc project.

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse

Cấu hình Hibernate

Cấu hình các thông số connect tới database và config JPA trong file application.properties.
## Spring DATASOURCE (DataSourceAutoConfiguration & DataSourceProperties)
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url = jdbc:mysql://localhost:3306/spring-data?useSSL=false
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=admin1234

## ==============JPA / HIBERNATE=================
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect

Mặc định Spring Boot sẽ tự động cấu hình JPA và các bean liên quan gồm DataSourceAutoConfigurationDataSourceTransactionManagerAutoConfigurationHibernateJpaAutoConfiguration theo cấu hình trong file application.properties

File Repository

package stackjava.com.sbdatajpa.repository;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import stackjava.com.sbdatajpa.entities.Customer;

@Repository
public interface CustomerRepository extends JpaRepository<Customer, Integer> {
  
}

Khi extends JpaRepository ta có thể sử dụng luôn các method như findAll, findById, save, delete, deleteById…mà không cần phải tạo các class DAO cho nó.

File entity

package stackjava.com.sbdatajpa.entities;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer {
 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private int id;

 @Column(name = "name")
 private String name;

 @Column(name = "address")
 private String address;

 // getter - setter

}

File Controller

package stackjava.com.sbdatajpa.controller;

import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import stackjava.com.sbdatajpa.entities.Customer;
import stackjava.com.sbdatajpa.repository.CustomerRepository;

@Controller
public class CustomerController {

 @Autowired
 private CustomerRepository customerRepository;

 @RequestMapping(value={"/", "/customer-list"})
 public String listCustomer(Model model) {
  model.addAttribute("listCustomer", customerRepository.findAll());
  return "customer-list";
 }

 @RequestMapping("/customer-save")
 public String insertCustomer(Model model) {
  model.addAttribute("customer", new Customer());
  return "customer-save";
 }

 @RequestMapping("/customer-view/{id}")
 public String viewCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  Optional<Customer> customer = customerRepository.findById(id);
  if (customer.isPresent()) {
   model.addAttribute("customer", customer.get());
  }
  return "customer-view";
 }
 
 @RequestMapping("/customer-update/{id}")
 public String updateCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  Optional<Customer> customer = customerRepository.findById(id);
  if (customer.isPresent()) {
   model.addAttribute("customer", customer.get());
  }
  return "customer-update";
 }

 @RequestMapping("/saveCustomer")
 public String doSaveCustomer(@ModelAttribute("Customer") Customer customer, Model model) {
  customerRepository.save(customer);
  model.addAttribute("listCustomer", customerRepository.findAll());
  return "customer-list";
 }

 @RequestMapping("/updateCustomer")
 public String doUpdateCustomer(@ModelAttribute("Customer") Customer customer, Model model) {
  customerRepository.save(customer);
  model.addAttribute("listCustomer", customerRepository.findAll());
  return "customer-list";
 }
 
 @RequestMapping("/customerDelete/{id}")
 public String doDeleteCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  customerRepository.deleteById(id);
  model.addAttribute("listCustomer", customerRepository.findAll());
  return "customer-list";
 }
}

Các file view:

<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
<style>
table, th, td, tr {
 border: 1px solid black;
}

td {
 padding-right: 30px;
}
</style>
</head>
<body>
 <h1>List Customer:</h1>
 <a th:href="@{/customer-save}">Add Customer</a>
 <br />
 <br />

 <table>
  <tr>
   <th>Id</th>
   <th>Name</th>
   <th>Address</th>
   <th>View</th>
   <th>Edit</th>
   <th>Delete</th>
  </tr>
  <th:block th:each="customer : ${listCustomer}">
   <tr>
    <td><p th:text="${customer.id}"></p></td>
    <td><p th:text="${customer.name}"></p></td>
    <td><p th:text="${customer.address}"></p></td>
    <td><a th:href="@{/customer-view/} + ${customer.id}">View</a></td>
    <td><a th:href="@{/customer-update/} + ${customer.id}">Edit</a></td>
    <td><a th:href="@{/customerDelete/} + ${customer.id}">Delete</a></td>
   </tr>
  </th:block>
 </table>

</body>
</html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
</head>
<body>
 <a th:href="@{/customer-list}">List Customer</a><br />

 <h1>Add new Customer:</h1>
 <form th:action="@{/saveCustomer}" method="POST" th:object="${customer}">
  	Name: <input th:field="*{name}"/> <br/> <br/>
  	Address: <input th:field="*{address}"/> <br/> <br/>
  <input type="submit" value="Submit" />
 </form>
</body>
</html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
</head>
<body>
 <a th:href="@{/customer-list}">List Customer</a> 
 <br/> <br/>
 
 <table>
  <tr>
   <td>Id: </td>
   <td><p th:text="${customer.id}"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Name: </td>
   <td><p th:text="${customer.name}"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Address: </td>
   <td><p th:text="${customer.address}"/></td>
  </tr>
 </table>
</body>
</html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
</head>
<body>
 <a th:href="@{/customer-list}">List Customer</a><br />

 <h1>Edit Customer:</h1>
 <form th:action="@{/updateCustomer}" method="POST" th:object="${customer}">
  	Id: <input th:field="*{id}" readonly="true" /> <br/> <br/>
  	Name: <input th:field="*{name}"/> <br/> <br/>
  	Address: <input th:field="*{address}"/> <br/> <br/>
  <input type="submit" value="Submit" />
 </form>
</body>
</html>

Demo:

 • Tạo mới customer:

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

 • Xem customer

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

 • Sửa customer

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

 • Xóa customer

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Rõ ràng với việc sử dụng Spring Data JPA việc cấu hình đơn giản đi rất nhiều.

Phần tiếp theo mình sẽ làm các ví dụ khác với Spring Data JPA như tạo các truy vấn phức tạp, phân trang…

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/2.1.0.M2/reference/html/

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current-SNAPSHOT/reference/htmlsingle

stackjava.com