Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL

Ở bài này mình sẽ sử dụng JPA EntityManager để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL.

(Xem lại Ví dụ Spring Boot Hibernate SessionSự khác nhau Hibernate Session với JPA EntityManager)

Hiển thị dữ liệu lên màn hình với Thymleaf

 Các công nghệ sử dụng:

Tạo Database

Tạo database spring-boot-jpa với table customer

CREATE SCHEMA `spring-boot-jpa` ;
CREATE TABLE `spring-boot-jpa`.`customer` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR(45) NULL,
 `address` VARCHAR(255) NULL,
 PRIMARY KEY (`id`));

tạo database spring boot jpa hibernate entitymanager

Tạo Spring Boot Project

spring starter project

code vi dụ spring boot jpa entitymanager code vi dụ spring boot jpa

Cấu trúc project.

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL stackjava.com

Cấu hình Hibernate – Database

Cấu hình các thông số connect tới database và config hibernate trong file application.properties.
# =============Database config==================
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/spring-boot-jpa
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=admin1234
# ==============JPA / HIBERNATE=================
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect

File entity.

package stackjava.com.sbjpa.entities;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer {
 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private int id;

 @Column(name = "name")
 private String name;

 @Column(name = "address")
 private String address;

 // getter - setter

}

File DAO.

Mặc định khi bạn chọn thư viện JPA lúc tạo Project, Spring Boot sẽ tự động cấu hình JPA và các bean liên quan gồm DataSourceAutoConfigurationDataSourceTransactionManagerAutoConfigurationHibernateJpaAutoConfiguration

Do đó bạn chỉ cần sử dụng annotation @PersistenceContext hoặc @Autowired để sử dụng EntityManager

package stackjava.com.sbjpa.dao;

import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import stackjava.com.sbjpa.entities.Customer;

@Repository(value = "customerDAO")
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public class CustomerDAO {

 @PersistenceContext	
 private EntityManager entityManager;

 public void persist(final Customer customer) {
  entityManager.persist(customer);
 }

 public Customer findById(final int id) {
  return entityManager.find(Customer.class, id);
 }

 public void delete(final Customer customer) {
  entityManager.remove(customer);
 }

 public List<Customer> findAll() {
  return entityManager.createQuery("FROM Customer").getResultList();
 }
}

File Service.

package stackjava.com.sbjpa.service;

import java.util.List;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import stackjava.com.sbjpa.dao.CustomerDAO;
import stackjava.com.sbjpa.entities.Customer;

@Service
@Transactional
public class CustomerService {

 @Autowired
 private CustomerDAO customerDAO;

 public List<Customer> findAll() {
  return customerDAO.findAll();
 }

 public Customer findById(final int id) {
  return customerDAO.findById(id);
 }

 public void save(final Customer customer) {
  // check if exist -> throw exception
  customerDAO.persist(customer);
 }

 public void update(final Customer customer) {
  // check if not exist -> throw excpetion
  Customer customerDb = customerDAO.findById(customer.getId());
  customerDb.setName(customer.getName());
  customerDb.setAddress(customer.getAddress());
  customerDAO.persist(customerDb);
 }

 public void delete(final int id) {
  Customer customer = customerDAO.findById(id);
  if (customer != null) {
   customerDAO.delete(customer);
  }
 }
}

File Controller.

package stackjava.com.sbjpa.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import stackjava.com.sbjpa.entities.Customer;
import stackjava.com.sbjpa.service.CustomerService;

@Controller
public class CustomerController {

 @Autowired
 private CustomerService customerService;

 @RequestMapping(value={"/", "/customer-list"})
 public String listCustomer(Model model) {
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "customer-list";
 }

 @RequestMapping("/customer-save")
 public String insertCustomer(Model model) {
  model.addAttribute("customer", new Customer());
  return "customer-save";
 }

 @RequestMapping("/customer-view/{id}")
 public String viewCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  Customer customer = customerService.findById(id);
  model.addAttribute("customer", customer);
  return "customer-view";
 }
 
 @RequestMapping("/customer-update/{id}")
 public String updateCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  Customer customer = customerService.findById(id);
  model.addAttribute("customer", customer);
  return "customer-update";
 }

 @RequestMapping("/saveCustomer")
 public String doSaveCustomer(@ModelAttribute("Customer") Customer customer, Model model) {
  customerService.save(customer);
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "redirect:customer-list";
 }

 @RequestMapping("/updateCustomer")
 public String doUpdateCustomer(@ModelAttribute("Customer") Customer customer, Model model) {
  customerService.update(customer);
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "redirect:customer-list";
 }
 
 @RequestMapping("/customerDelete/{id}")
 public String doDeleteCustomer(@PathVariable int id, Model model) {
  customerService.delete(id);
  model.addAttribute("listCustomer", customerService.findAll());
  return "redirect:/customer-list";
 }
}

Các file views:

<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
<style>
table, th, td, tr {
 border: 1px solid black;
}

td {
 padding-right: 30px;
}
</style>
</head>
<body>
 <h1>List Customer:</h1>
 <a th:href="@{/customer-save}">Add Customer</a>
 <br />
 <br />

 <table>
  <tr>
   <th>Id</th>
   <th>Name</th>
   <th>Address</th>
   <th>View</th>
   <th>Edit</th>
   <th>Delete</th>
  </tr>
  <th:block th:each="customer : ${listCustomer}">
   <tr>
    <td><p th:text="${customer.id}"></p></td>
    <td><p th:text="${customer.name}"></p></td>
    <td><p th:text="${customer.address}"></p></td>
    <td><a th:href="@{/customer-view/} + ${customer.id}">View</a></td>
    <td><a th:href="@{/customer-update/} + ${customer.id}">Edit</a></td>
    <td><a th:href="@{/customerDelete/} + ${customer.id}">Delete</a></td>
   </tr>
  </th:block>
 </table>

</body>
</html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
</head>
<body>
 <a th:href="@{/customer-list}">List Customer</a><br />

 <h1>Add new Customer:</h1>
 <form th:action="@{/saveCustomer}" method="POST" th:object="${customer}">
  	Name: <input th:field="*{name}"/> <br/> <br/>
  	Address: <input th:field="*{address}"/> <br/> <br/>
  <input type="submit" value="Submit" />
 </form>
</body>
</html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
</head>
<body>
 <a th:href="@{/customer-list}">List Customer</a> 
 <br/> <br/>
 
 <table>
  <tr>
   <td>Id: </td>
   <td><p th:text="${customer.id}"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Name: </td>
   <td><p th:text="${customer.name}"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Address: </td>
   <td><p th:text="${customer.address}"/></td>
  </tr>
 </table>
</body>
</html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Spring Boot - Hibernate</title>
</head>
<body>
 <a th:href="@{/customer-list}">List Customer</a><br />

 <h1>Edit Customer:</h1>
 <form th:action="@{/updateCustomer}" method="POST" th:object="${customer}">
  	Id: <input th:field="*{id}" readonly="true" /> <br/> <br/>
  	Name: <input th:field="*{name}"/> <br/> <br/>
  	Address: <input th:field="*{address}"/> <br/> <br/>
  <input type="submit" value="Submit" />
 </form>
</body>
</html>

Demo:

 • Tạo mới customer:

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

 • Xem customer

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

 • Sửa customer

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

 • Xóa customer

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL stackjava.com

Okay done!

Download code ví dụ trên tại đây

 

References:

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current-SNAPSHOT/reference/htmlsingle/#howto-data-access

stackjava.com