Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Các công nghệ sử dụng:

Code ví dụ Spring MVC Security: Tạo, đăng ký form login tùy chỉnh – XML Config. Hướng dẫn cấu hình config ví dụ Spring MVC Security Form Login

Tạo Maven Project

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login - XML Config

Thư viện sử dụng:

Ở đây mình sử dụng Spring Security 5.0.2.RELEASE

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringMvcSecurityHello</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
  <spring.security.version>5.0.2.RELEASE</spring.security.version>
  <jstl.version>1.2</jstl.version>

 </properties>

 <dependencies>

  <!-- Spring MVC -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>

  <!-- Spring Security -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.security</groupId>
   <artifactId>spring-security-web</artifactId>
   <version>${spring.security.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.security</groupId>
   <artifactId>spring-security-config</artifactId>
   <version>${spring.security.version}</version>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.2</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>servlet-api</artifactId>
   <version>2.5</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <!-- jstl for jsp page -->
  <dependency>
   <groupId>jstl</groupId>
   <artifactId>jstl</artifactId>
   <version>${jstl.version}</version>
  </dependency>

 </dependencies>
</project>

File web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>SpringSecurityFormLogin</display-name>

 <!-- SPRING MVC -->
 <servlet>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <init-param>
   <param-name>contextConfigLocation</param-name>
   <param-value>/WEB-INF/spring-mvc-servlet.xml</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>

 <!-- Creates the Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
 <listener>
  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
 </listener>
 <listener>
  <listener-class>org.springframework.security.web.session.HttpSessionEventPublisher</listener-class>
 </listener>


 <!-- Loads Spring Security config file -->
 <context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>
   /WEB-INF/spring-security.xml
  </param-value>
 </context-param>

 <!-- Spring Security -->
 <filter>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
 </filter>

 <filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
 </filter-mapping>

</web-app>

File Spring Config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springsecurityformlogin" />

 <bean
  class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <property name="prefix">
   <value>/WEB-INF/views/jsp/</value>
  </property>
  <property name="suffix">
   <value>.jsp</value>
  </property>
 </bean>

</beans>

File Spring Security Config:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">

 <http auto-config="true">
  <intercept-url pattern="/admin**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" />
  <form-login
    login-page="/login"
    login-processing-url="/j_spring_security_login"
    default-target-url="/admin"
   authentication-failure-url="/login?error"
   username-parameter="username"
   password-parameter="password" />
  <logout logout-url="/j_spring_security_logout"
   logout-success-url="/logout" delete-cookies="JSESSIONID" />
 </http>

 <authentication-manager>
  <authentication-provider>
   <user-service>
    <user name="admin" password="{noop}123456" authorities="ROLE_ADMIN" />
   </user-service>
  </authentication-provider>
 </authentication-manager>
</beans:beans>

Để đăng ký form login ta sử dụng thẻ <form-login>

Một số thuộc tính của thẻ <form-login> gồm:

 • always-use-default-target Nếu bằng true thì sẽ luôn chuyển hướng người dùng tới URL được định nghĩa ở thuộc tính default-target-url, bất kể hành động trước đó của người dùng muốn truy cập vào URL nào. Giá trị mặc định làfalse.
 • authentication-failure-url Định nghĩ URL sẽ được chuyển hướng tới nếu login thất bại, Mặc định là /login?error
 • authentication-failure-handler-ref Có thể sử dụng thay thế thuộc tính  authentication-failure-url, nó cho phép bạn điều khiển luồng sau khi xác thực thất bại.
 • default-target-url Định nghĩa URL mặc định được chuyển hướng tới sau khi login thành công.
 • authentication-success-handler-ref Có thể sử dụng để thay thế thuộc tính default-target-url và always-use-default-target, Cho phép điều khiển luồng, bổ sung hành động sau khi xác thực thành công.
 • login-page URL được sử dụng để render trang login, mặc định là “/login”.
 • login-processing-url URL mà Spring Security xử lý hành động login. mặc định là “/login”. Trong ví dụ này mình để là “/j_spring_security_login” thì action trong form login cũng sẽ có giá trị là “/j_spring_security_login
 • password-parameter Tên của request parameter chứa password, mặc định là “password”.
 • username-parameter Tên của request parameter chứa username, mặc định là “username”

File Controller:

package stackjava.com.springsecurityformlogin.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

@Controller
public class BaseController {

 @RequestMapping(value = { "/login", "/" })
 public String login(@RequestParam(value = "error", required = false) final String error, 
   final Model model) {
  if (error != null) {
   model.addAttribute("message", "Login Failed!");
  }
  return "login";
 }

 @RequestMapping("/admin")
 public String admin() {
  return "admin";
 }

 @RequestMapping("/logout")
 public String logout(final Model model) {
  model.addAttribute("message", "Logged out!");
  return "login";
 }

}

File view:

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>login</title>
</head>
<body>
 <h1>Spring MVC-Security Login Form</h1>
 <h2>${message}</h2>

 <form name='loginForm' action="<c:url value='j_spring_security_login' />" method='POST'>
  <table>
   <tr>
    <td>User:</td>
    <td><input type='text' name='username'></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Password:</td>
    <td><input type='password' name='password' /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan='2'><input name="submit" type="submit" value="login" /></td>
   </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />

 </form>
</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>Admin Page</title>
</head>
<body>
 <h1>Admin Page</h1>
 <h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>

 <form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />
  <input type="submit" value="Logout" />
 </form>

</body>
</html>

Demo:

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Trường hợp login thất bại.

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Trường hợp login thành công.

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Trường hợp logout.

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Code ví dụ Spring Security, Tạo form login – XML Config

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/reference/htmlsingle/#nsa-form-login

stackjava.com