spring boot logo

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)

Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https) (Xem lại: Thiết lập Https cho tomcat server (cài đặt TLS – SSL)) Tạo keystore “%JAVA_HOME%\bin\keytool” -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore springboot.keystore Mình nhập password cho keystore là admin1234 Sau khi chạy lệnh trên file keystore với tên là springboot.keystore sẽ được tạo ra ở folder Read more about Thiết lập SSL/TLS cho Spring Boot (cài đặt https)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login)

Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login) (Xem lại: Spring MVC – Security dùng nhiều trang login (XML Config)) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project Cấu trúc Project File Controller: package stackjava.com.sbmultipleformlogin.controller; import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.ui.Model; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import Read more about Code ví dụ Spring Boot Multiple Login Page (Form Login)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session

Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session (Xem lại: Spring MVC Security Concurrent Session Control/ Max Session (XML config)) Trong nhiều trường hợp, bạn muốn tài khoản người dùng chỉ có thể login tại một vị trí (để tránh xung đột dữ liệu, bảo mật…). Ví dụ như nick chơi game, nếu bạn Read more about Code ví dụ Spring Boot Concurrent Session Control/ Max Session[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot remember me (Tự động login)

Code ví dụ Spring Boot remember me (Tự động login) (Xem lại: Spring MVC Remember me) (Xem lại: Ví dụ Spring Boot Security Hello + Tạo Form Login) Bình thường sau khi đăng nhập, người dùng sẽ phải đăng nhập lại sau khi session timeout (thường là 30 phút hoặc cài đặt trong file web.xml) tuy Read more about Code ví dụ Spring Boot remember me (Tự động login)[…]

SPRING BOOT SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring Boot Security Hibernate + MySQL + Eclipse + Maven

Code ví dụ Spring Boot Security Hibernate + MySQL + Eclipse + Maven (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security Hello + Tạo Form Login) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Read more about Code ví dụ Spring Boot Security Hibernate + MySQL + Eclipse + Maven[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Upload file

Code ví dụ Spring Boot Upload file (Xem lại: Ví dụ Spring MVC Upload file) (Xem lại: Spring MVC Upload File kết hợp Progress Bar (JQuery, Bootstrap)) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.2 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Thymeleaf Tạo Spring Boot Project Cấu trúc Project Thư viện sử dụng: Ngoài Read more about Code ví dụ Spring Boot Upload file[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Download File

Code ví dụ Spring Boot Download File (Xem lại: Download file với JSP-Servlet) (Xem lại: Download file với Spring MVC) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.2 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Thymeleaf Tạo Spring Boot Project Cấu trúc Project Thư viện sử dụng:  Ngoài các thự viện có sẵn khi tạo Read more about Code ví dụ Spring Boot Download File[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD) (Xem lại: Web Service là gì?) (Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project: Cấu Read more about Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot đa ngôn ngữ Internationalization i18n

Code ví dụ Spring Boot đa ngôn ngữ Internationalization i18n. (Xem lại: Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project: Ở đây mình dùng thymeleaf để hiển thị. Cấu trúc Project File run ứng Read more about Code ví dụ Spring Boot đa ngôn ngữ Internationalization i18n[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot với Bootstrap, static resource (css/js)

Code ví dụ Spring Boot với Bootstrap, static resource (css/js) (Xem lại: Spring MVC Static Resources, Bootstrap) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.0 RC2 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project: Ở đây mình dùng template engine là Thymleaf để hiển thị view .html Kết quả: Khai báo Read more about Code ví dụ Spring Boot với Bootstrap, static resource (css/js)[…]

stackjava.com