Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

(Xem lại: Web Service là gì?)

(Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.)

(Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC)

Các công nghệ sử dụng:

Tạo Spring Boot Project:

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Cấu trúc Project

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Khi tạo project Spring Boot nó sẽ tự động thêm các thư viện jackson để mapping dữ liệu trả về sang dạng JSON

File entities:

package stackjava.com.sbrestful.entities;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnoreProperties;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;

@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@JsonIgnoreProperties(value = { "password" })

public class User {
 private int id;
 private String username;
 private String password;

 public User() {
 }

 public User(int id, String username, String password) {
  this.id = id;
  this.username = username;
  this.password = password;
 }

 // getter - setter

}

Khi trả về đối tượng User mình sẽ bỏ qua trường password (thông tin nhạy cảm) và các trường bị null.

File Controller:

package stackjava.com.sbrestful.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class BaseController {

 @RequestMapping("/")
 public String index() {
  return "index";
 }

}
package stackjava.com.sbrestful.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import stackjava.com.sbrestful.entities.User;

@RestController
@RequestMapping("/rest")
public class UserRestController {
 
  public static HashMap<Integer, User> mapUser = new HashMap<Integer, User>();
  static {
   mapUser.put(1, new User(1, "kai", "123456"));
   mapUser.put(2, new User(2, "admin", "admin1234"));
   mapUser.put(3, new User(3, "sena", "123456"));
   mapUser.put(4, new User(4, "peter", "1234"));
  }
  
  /* ---------------- GET ALL USER ------------------------ */
  @RequestMapping(value = "/users", method = RequestMethod.GET)
  public ResponseEntity<List<User>> getAllUser() {
   List<User> listUser = new ArrayList<User>(mapUser.values());
   return new ResponseEntity<List<User>>(listUser, HttpStatus.OK);
  }
  
  /* ---------------- GET USER BY ID ------------------------ */
  @RequestMapping(value = "/users/{id}", method = RequestMethod.GET)
  public ResponseEntity<Object> getUserById(@PathVariable int id) {
   User user = mapUser.get(id);
   if (user != null) {
    return new ResponseEntity<Object>(user, HttpStatus.OK);
   }
   return new ResponseEntity<Object>("Not Found User", HttpStatus.NO_CONTENT);
  }
  
  /* ---------------- CREATE NEW USER ------------------------ */
  @RequestMapping(value = "/users", method = RequestMethod.POST)
  public ResponseEntity<String> createUser(@RequestBody User user) {
   if (mapUser.containsKey(user.getId())) {
    return new ResponseEntity<String>("User Already Exist!", HttpStatus.CONFLICT);
   }
   mapUser.put(user.getId(), user);
   return new ResponseEntity<String>("Created!", HttpStatus.CREATED);
  }
  
  /* ---------------- DELETE USER ------------------------ */
  @RequestMapping(value = "/users/{id}", method = RequestMethod.DELETE)
  public ResponseEntity<String> deleteUserById(@PathVariable int id) {
   User user = mapUser.get(id);
   if (user == null) {
    return new ResponseEntity<String>("Not Found User", HttpStatus.OK);
   }
   
   mapUser.remove(id);
   return new ResponseEntity<String>("Deleted!", HttpStatus.OK);
  }
  
  /* ---------------- UPDATE USER ------------------------ */
  @RequestMapping(value = "/users", method = RequestMethod.PUT)
  public ResponseEntity<String> updateUser(@RequestBody User user) {
   User oldUser = mapUser.get(user.getId());
   if (oldUser == null) {
    return new ResponseEntity<String>("Not Found User", HttpStatus.NO_CONTENT);
   }
   
   // replace old user by new user.
   mapUser.put(user.getId(), user);
   return new ResponseEntity<String>("Updated!", HttpStatus.OK);
  }
  
}

File view:

<html>
<head>
</head>
<body>
 <h1>Demo Spring Boot RESTful Web Service</h1>
 <br />
 <a href="/rest/users">/users</a>
 <br />
 <a href="/rest/users/1">/users/1</a>
 <br />
</body>
</html>

Demo:

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Ở đây mình dùng postman extension trên chrome để gửi các request thêm, sửa, xóa, update đối tượng user.

Lấy tất cả các đối tượng user:

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Tạo mới đối tượng user (id = 7, username = “nobody”, password = “xxx”)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Lấy danh sách tất cả user 1 lần nữa ta sẽ thấy có thêm đối tượng user với id = 7.

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Tương tự các bạn có thể thực hiện các request xóa, update đối tượng user như trên.

(Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MySQL)

(Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với MongoDB)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD) stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current-SNAPSHOT/reference/htmlsingle/

stackjava.com