Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Yêu cầu: đã cài Java

1. Tải và cài đặt Jenkins

Thêm repository key vào hệ thống:

wget -q -O - http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -

Thêm địa chỉ package repository:

sudo sh -c 'echo deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > \
    /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'

Update lại và cài jenkins:

sudo apt-get update
sudo apt-get install jenkins

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Bật service  Jenkins lên:

sudo systemctl start jenkins

Kiểm tra status Jenkins:

sudo systemctl status jenkins

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

(Nếu bạn cài JDK bằng tay thì có thể mắc lỗi: 'No Java executable found in current PATH'

Xem cách sửa tại đây: Sửa lỗi jenkins No Java executable found in current PATH)

2. Cấu hình Jenkins

Mặc định:

  • file cấu hình jenkins là /etc/default/jenkins
  • file start jenkins là /etc/init.d/jenkins
  • file logs của jenkins là /var/log/jenkins/jenkins.log
  • port mặc định là 8080 (bạn có thể sửa lại port bằng cách sửa biến HTTP_PORT=8080trong file /etc/default/jenkins)

Cấu hình Jenkins cho lần đầu tiên:

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ http://localhost:8080

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Nhập Administrator password (lấy từ file /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword)

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Nhập Administrator password (lấy từ file /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword)

Cài đặt các plugins (ở đây mình cài tất cả các plugin khuyên dùng)

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Thiết lập user (Nếu bạn bỏ qua bước này thì vẫn sẽ sử dụng password admin)

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Bạn có thể thử logout rồi login lại bằng user vừa tạo ở trên:

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Jenkins trên Ubuntu, Linux

Okay, Done!

References: https://www.jenkins.io/doc/book/installing/#debianubuntu

stackjava.com