Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail.

(Xem lại: Code ví dụ JSP Servlet login bằng Google (Gmail/Google+))

(Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Security login bằng Google (Gmail))

Các công nghệ sử dụng:

Tạo ứng dung/project trên google API

(Xem lại: Tạo ứng dụng google+ để đăng nhập thay tài khoản)

Ở đây mình tạo ứng dụng “stackajva-demo-login” với:

 • Client ID = 127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com
 • Client Secret = VN2CMuNb92bRrasiZ0MnXfMU

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Tạo Maven Project

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringMvcGoogle</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
  <spring.security.version>5.0.2.RELEASE</spring.security.version>
  <jstl.version>1.2</jstl.version>

 </properties>

 <dependencies>
  <!-- Spring MVC -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>

  <!-- Spring Security -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.security</groupId>
   <artifactId>spring-security-web</artifactId>
   <version>${spring.security.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.security</groupId>
   <artifactId>spring-security-config</artifactId>
   <version>${spring.security.version}</version>
  </dependency>

  <!-- JSP/Servlet -->
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.2</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>servlet-api</artifactId>
   <version>2.5</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <!-- jstl for jsp page -->
  <dependency>
   <groupId>jstl</groupId>
   <artifactId>jstl</artifactId>
   <version>${jstl.version}</version>
  </dependency>

  <!-- org.apache.httpcomponents -->
  <dependency>
   <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
   <artifactId>fluent-hc</artifactId>
   <version>4.5.5</version>
  </dependency>

  <!-- Jackson -->
  <dependency>
   <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
   <artifactId>jackson-databind</artifactId>
   <version>2.9.3</version>
  </dependency>

 </dependencies>
</project>

Mình sử dụng thêm thư viện httpcomponents để gửi request bên trong code Java và jackson  để xử lý dữ liệu JSON

File cấu hình Spring MVC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springmvcgoogle" />

 <bean
  class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
  <property name="prefix">
   <value>/WEB-INF/views/jsp/</value>
  </property>
  <property name="suffix">
   <value>.jsp</value>
  </property>
 </bean>

</beans>

File cấu hình Spring Security

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">

 <http auto-config="true">
  <intercept-url pattern="/admin**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" />
  <intercept-url pattern="/user**" access="hasRole('ROLE_ADMIN') or hasRole('ROLE_USER')" />
  <access-denied-handler error-page="/403"/>
  <form-login
    login-page="/login"
    login-processing-url="/j_spring_security_login"
    default-target-url="/user"
   authentication-failure-url="/login?message=error"
   username-parameter="username"
   password-parameter="password" />
  <logout logout-url="/j_spring_security_logout"
   logout-success-url="/login?message=logout" delete-cookies="JSESSIONID" />
 </http>

 <authentication-manager>
  <authentication-provider>
   <user-service>
    <user name="kai" password="{noop}123456" authorities="ROLE_ADMIN" />
    <user name="sena" password="{noop}123456" authorities="ROLE_USER" />
   </user-service>
  </authentication-provider>
 </authentication-manager>
</beans:beans>

File controller

package stackjava.com.springmvcgoogle.controller;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.web.authentication.WebAuthenticationDetailsSource;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import stackjava.com.springmvcgoogle.common.GooglePojo;
import stackjava.com.springmvcgoogle.common.GoogleUtils;

@Controller
public class BaseController {
 
 @Autowired
 private GoogleUtils googleUtils;

  @RequestMapping(value = { "/", "/login" })
  public String login(@RequestParam(required = false) String message, final Model model) {
   if (message != null && !message.isEmpty()) {
    if (message.equals("logout")) {
     model.addAttribute("message", "Logout!");
    }
    if (message.equals("error")) {
     model.addAttribute("message", "Login Failed!");
    }
    if (message.equals("google_error")) {
     model.addAttribute("message", "Login by Facebook Failed!");
    }
   }
   return "login";
  }

 @RequestMapping("/login-google")
 public String loginGoogle(HttpServletRequest request) throws ClientProtocolException, IOException {
  String code = request.getParameter("code");
  
  if (code == null || code.isEmpty()) {
   return "redirect:/login?message=google_error";
  }

  String accessToken = googleUtils.getToken(code);
  
  GooglePojo googlePojo = googleUtils.getUserInfo(accessToken);
  UserDetails userDetail = googleUtils.buildUser(googlePojo);
  UsernamePasswordAuthenticationToken authentication = new UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetail, null,
    userDetail.getAuthorities());
  authentication.setDetails(new WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(request));
  SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
  return "redirect:/user";
 }

 @RequestMapping("/user")
 public String user() {
  return "user";
 }

 @RequestMapping("/admin")
 public String admin() {
  return "admin";
 }

 @RequestMapping("/403")
 public String accessDenied() {
  return "403";
 }
}

Method loginGoogle xử lý kết quả trả về từ google

 • Lấy code mà google gửi về sau đó đổi code sang access token
 • Sử dụng access token lấy thông tin user (có thể thực hiện lưu lại thông tin vào database để quản lý)
 • Chuyển thông tin user sang đối tượng UserDetails để spring security quản lý
 • Sử dụng đối tượng UserDetails trên giống như thông tin authentication (tương đương với đăng nhập bằng username/password)

File GoogleUtils.java

Thực hiện gửi request tới google (lấy access_token, lấy thông tin tài khoản)

package stackjava.com.springmvcgoogle.common;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.fluent.Form;
import org.apache.http.client.fluent.Request;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

@Component
public class GoogleUtils {
 
 public static String GOOGLE_CLIENT_ID = "127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com";
 public static String GOOGLE_CLIENT_SECRET = "VN2CMuNb92bRrasiZ0MnXfMU";
 public static String GOOGLE_REDIRECT_URI = "http://localhost:8080/SpringMvcGoogle/login-google";
 public static String GOOGLE_LINK_GET_TOKEN = "https://accounts.google.com/o/oauth2/token";
 public static String GOOGLE_LINK_GET_USER_INFO = "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo?access_token=";
 public static String GOOGLE_GRANT_TYPE = "authorization_code";

 public String getToken(final String code) throws ClientProtocolException, IOException {
  String response = Request.Post(GOOGLE_LINK_GET_TOKEN)
    .bodyForm(Form.form().add("client_id", GOOGLE_CLIENT_ID)
      .add("client_secret", GOOGLE_CLIENT_SECRET)
      .add("redirect_uri", GOOGLE_REDIRECT_URI).add("code", code)
      .add("grant_type", GOOGLE_GRANT_TYPE).build())
    .execute().returnContent().asString();

  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  JsonNode node = mapper.readTree(response).get("access_token");
  return node.textValue();
 }

 public GooglePojo getUserInfo(final String accessToken) throws ClientProtocolException, IOException {
  String link = GOOGLE_LINK_GET_USER_INFO + accessToken;
  String response = Request.Get(link).execute().returnContent().asString();
  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
  GooglePojo googlePojo = mapper.readValue(response, GooglePojo.class);
  System.out.println(googlePojo);
  return googlePojo;

 }

 public UserDetails buildUser(GooglePojo googlePojo) {
  boolean enabled = true;
  boolean accountNonExpired = true;
  boolean credentialsNonExpired = true;
  boolean accountNonLocked = true;
  List<GrantedAuthority> authorities = new ArrayList<GrantedAuthority>();
  authorities.add(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_USER"));
  UserDetails userDetail = new User(googlePojo.getEmail(),
    "", enabled, accountNonExpired, credentialsNonExpired, accountNonLocked, authorities);
  return userDetail;
 }

}

File GooglePojo.java

Dùng để chứa các thông tin tài khoản (email, name…) gửi về từ google.

package stackjava.com.sbgoogle.common;

public class GooglePojo {

 private String id;
 private String email;
 private boolean verified_email;
 private String name;
 private String given_name;
 private String family_name;
 private String link;
 private String picture;

 // getter-setter
}

Các file view:

<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>login</title>
</head>
<body>
 <h1>Spring MVC Security - Login with Google</h1>
 <h2>${message}</h2>
 
 <a href="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=email&redirect_uri=http://localhost:8080/SpringMvcGoogle/login-google&response_type=code
  &client_id=127492257645-9j4f1o189sq15fmg41dr4bmc8u3lv53s.apps.googleusercontent.com&approval_prompt=force">Login With Google</a>	

 <form name='loginForm' action="<c:url value='j_spring_security_login' />" method='POST'>
  <table>
   <tr>
    <td>User:</td>
    <td><input type='text' name='username'></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Password:</td>
    <td><input type='password' name='password' /></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan='2'><input name="submit" type="submit" value="login" /></td>
   </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />

 </form>
</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>Admin Page</title>
</head>
<body>
 <h1>Admin Page</h1>
 <h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>
 <a href="<c:url value="/user" />">User Page</a>
 <br/><br/>
 <form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />
  <input type="submit" value="Logout" />
 </form>

</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>User Page</title>
</head>
<body>
 <h1>User Page</h1>
 <h2>Welcome: ${pageContext.request.userPrincipal.name}</h2>
 <a href="<c:url value="/admin" />">Admin Page</a>
 <br/><br/>

 <form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />
  <input type="submit" value="Logout" />
 </form>

</body>
</html>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<html>
<head>
<title>403</title>
</head>
<body>
 <h1>403</h1>
 <span>Hi: ${pageContext.request.userPrincipal.name} you do not have permission to access this page</span>
 <a href="<c:url value="/user" />">User Page</a>
 <br/><br/>
 <form action="<c:url value="/j_spring_security_logout" />" method="post">
  <input type="hidden" name="${_csrf.parameterName}" value="${_csrf.token}" />
  <input type="submit" value="Logout" />
 </form>

</body>
</html>

Demo:

Đăng nhập bình thường bằng tài khoản kai/123456

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC login bằng google/gmail

Đăng nhập bằng tài khoản google (gmail)

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Chọn tài khoản gmail sẽ dùng để đăng nhập.

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Tài khoản đăng nhập qua gmail không có quyền truy cập trang /admin vì chỉ có role user

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail

Code ví dụ Spring MVC đăng nhập bằng google/gmail stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

(Xem thêm: Code ví dụ Spring MVC Security, login bằng Facebook)

 

References:

https://developers.google.com/+/web/signin/

stackjava.com