Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng

Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng   Bài 1 Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: – Tạo lớp đối tượng hình chữ nhật có tên là Rectangle theo lược đồ UML dưới đây: – Từ chương trình chính, tạo một đối tượng hình chữ nhật với kích thước Read more about Các bài tập Java phần lớp – hướng đối tượng[…]

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ

Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ Các bài tập Bài 1. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36). Bài 2. Nhập một xâu ký tự. Đếm số từ của xâu ký tự Read more about Bài tập Java phần xâu ký tự, code ví dụ[…]

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ MỨC 1 Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n và kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không Bài 2: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a,b nhập từ bàn phím Bài 3. Viết Read more about Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ[…]

stackjava.com