Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ

Các bài tập Java cơ bản, code ví dụ

MỨC 1

Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n và kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không

Bài 2: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a,b nhập từ bàn phím

Bài 3. Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố

Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7

Bài 4. Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.

Bài 5. Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 =1, F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>=2. Hãy viết chương trình tìm số Fibonacci thứ n.

Bài 6. Một số được gọi là số thuận nghịch nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái số đó ta vẫn nhận được một số giống nhau. Hãy liệt kê tất cả các số thuận nghịch có sáu chữ số (Ví dụ số: 558855).

Bài 7. Viết chương trình liệt kê các số nguyên có từ 5 đến 7 chữ số thoả mãn:

 1. Là số nguyên tố.
 2. Là số thuận nghịch.
 3. Tổng các chữ số là một số trong dãy Fibonaci

Bài 8. Viết chương trình liệt kê các số nguyên có 7 chữ số thoả mãn:

 1. Là số nguyên tố.
 2. Các chữ số đều là số nguyên tố.
 3. Các chữ số từ hàng triệu đến hàng đơn vị tạo thành dãy không giảm

MỨC 2

Bài 1. Nhập dãy số thực gồm n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình

Bài 2. Nhập số liệu  cho dãy số thực  a0 , a1 ,…, an-1 . In ra màn hình số lần xuất hiện của các phần tử.

Bài 3. Viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n (sinh kế tiếp hoặc quay lui).

Bài 4. Viết chương trình liệt kê tất cả các tập con k phần tử của 1, 2, ..,n (k≤n) (sinh kế tiếp hoặc quay lui).

Bài 5. Viết chương trình liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, .., n (sinh kế tiếp hoặc quay lui).

Bài 6. Viết chương trình nhập vào vào ma trận A có n dòng, m cột, các phần tử là những số nguyên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100 được nhập vào từ bàn phím. Thực hiện các chức năng sau:

 1. Tìm phần tử lớn nhất của ma trận cùng chỉ số của số đó.
 2. Tìm và in ra các phần tử là số nguyên tố của ma trận (các phần tử không nguyên tố thì thay bằng số 0).
 3. Sắp xếp tất cả các cột của ma trận theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

Bài 7. Viết chương trình nhập vào vào mảng A có n phần tử, các phần tử là những số nguyên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100 được nhập vào từ bàn phím. Thực hiện các chức năng sau:

 1. Tìm phần tử lớn nhất và lớn thứ 2 trong mảng cùng chỉ số của các số đó.
 2. Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần .
 3. Nhập một số nguyên x và chèn x vào mảng A sao cho vẫn đảm bảo tính sắp xếp giảm dần.

Download code

Đây là các bài mình làm khi còn là sinh viên nên code sẽ hơi củ chuối chút, các bạn có thể tải về và chạy.

Download tại đây

Mình đang để là eclipse project nhé, nếu bạn nào chạy netbeans thì tạo project netbeans rồi copy folder src sang là được hoặc có thể import theo cách sau đây: https://netbeans.org/kb/74/java/import-eclipse.html

Xem thêm code ví dụ tại: https://stackjava.com/category/demo

stackjava.com