Series JSF – Phần 7: Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework

Series JSF – Phần 7: Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework

1. Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework

JSF cung cấp một số thẻ đặc biệt để tạo layout chung cho ứng dụng web (web application) gọi là các thẻ facelets. Những thẻ này cung cấp một phương pháp mềm dẻo để quản lý các thành phần chung của nhiều trang tại một nơi (Ví dụ header, footer…)

Series JSF – Phần 7: Các thẻ (tag) Facalets trong JSF Framework

Để sử dụng những thẻ này, bạn cần phải khai báo namespace sau:

 

<html  
   xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"  
   xmlns:ui = "http://java.sun.com/jsf/facelets">

Dưới đây là các thẻ Facelets trong JSF:

<ui:insert>

<ui:define>

<ui:include>

<ui:composition>

<ui:param>

<ui:remove>

Thẻ ui:remove được JSF dùng để ngăn không cho hiển thị code, chú thích (comment) ở bên phía client

Nếu bạn đặt thông tin vào thẻ comment <!– –> thì thông tin không hiện ra nhưng nếu bạn kiểm tra source bên client thì vẫn thấy, còn dùng thẻ ui:remove nó sẽ không được tạo ra.

Ví dụ: đoạn code sau sẽ không hiển thị gì trên trình duyệt nhưng có sự khác nhau khi kiểm tra source được tạo ra:

<!-- JSF code commented out -->
<!-- <h:outputText value="stackjava.com" /> -->

<!-- JSF code commented out -->
<ui:remove>
  <h:outputText value="stackjava.com" />
</ui:remove>

Kết quả:

Okay, Done!

Thanks các bạn đã theo dõi bài viết  :mrgreen:

Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ convertor trong JSF: https://stackjava.com/jsf/series-jsf-phan-8-cac-the-convertor-trong-jsf-framework.html

stackjava.com