docker logo

Docker expose là gì? Hướng dẫn exposing port docker container

Docker expose là gì? Hướng dẫn exposing port docker container docker run -p host_port:container_port images Docker expose là gì? Docker expose là hành động chuyển hướng port của docker container sang port của host chứa container. Mỗi container khi được tạo ra đều chạy trên một ip riêng (nó tương tự như một máy ảo riêng Read more about Docker expose là gì? Hướng dẫn exposing port docker container[…]

docker logo

Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container

Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container Cú pháp: docker logs container_id | grep “thong_tin_grep” Ví dụ: Mình muốn lọc những dòng logs có chứa từ “CATALINA_HOME” của container 5b7fe5f32ebd docker logs 5b7fe5f32ebd | grep “CATALINA_HOME” *Lưu ý: trong một số trường hợp, lệnh grep Read more about Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container[…]

docker logo

Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container

Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container Để thực hiện lấy địa chỉ ip của docker container ta sẽ lọc thông tin của container từ câu lệnh docker inspect với option -f hoặc –format docker inspect -f ‘{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}’ container_name_or_id Với các bản docker Read more about Hướng dẫn lấy địa chỉ ip của docker container[…]

docker logo

Hướng dẫn đổi tên docker container

Hướng dẫn đổi tên docker container Hướng dẫn đổi tên docker container Để đổi tên docker container t dùng lệnh: docker rename old_name new_name Ví dụ: Mình có một container với id là dd8edfc7b984 và name là romantic_meninsky Bây giờ mình tiến hành đổi tên container đó thành stackjava docker rename romantic_meninsky stackjava Kết quả: vẫn Read more about Hướng dẫn đổi tên docker container[…]

docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository

Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository (Xem lại: Cài đặt docker trên windows) (Xem lại: Cài đặt docker trên ubuntu bằng package .deb) Yêu cầu: Để cài đặt docker máy tính của bạn phải cài bản ubuntu 64 bit dưới đây: Bionic 18.04 (LTS) Artful 17.10 Xenial 16.04 (LTS) Trusty 14.04 (LTS) Read more about Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu 16.04 qua repository[…]

docker logo

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb

Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb (Xem lại: Cài đặt docker trên windows 10) Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cài Docker CE (community edition – bản miễn phí) Cài nhanh curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add – sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable” sudo apt-get update Read more about Hướng dẫn tải, cài đặt docker linux từ package deb[…]

docker logo

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox Cài đặt docker trên windows Từ trước tới giờ docker chỉ dành riêng cho linux, muốn cài docker trên windows ta phải sử dụng máy ảo hoặc dùng docker toolbox để cài đặt docker. Tuy nhiên kể từ phiên bản Windows 10 64bit Pro, Enterprise and Education Read more about Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox[…]

stackjava.com