Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook – Excel

Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook – Excel

1. Worksheet trong Excel

Một worksheet trong là một bảng tính đơn, gồm các cell (các ô) được tổ chức theo các dòng, các cột.

Một worksheet bắt đầu với row = 1 và column = A (dòng 1, cột A)

Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook - Excel

Một cell có thể bao gồm số, chữ hoặc các ký tự.

Một cell cũng có thể tham chiếu tới một cell khác trong cùng một worksheet, trong cùng một workbook hoặc một workbook khác.

Trong Excel 2010, một worksheet có 1,048,576 dòng và 16,384 column.

2. WorkBook trong Excel

Một workbook là một file Excel, nó gồm một hoặc nhiều worksheets.

Mỗi worksheet của một workbook được phân chia thành các tab ở dưới cửa sổ Excel.

so sánh worksheet với workbook trong excel

Trong hình trên, 1 workbook gồm 3 worksheet với tên là sheet1, sheet2, sheet3

Trong Excel 2010, số lượng worksheet trong 1 workbook không bị giới hạn. Nó phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ trên máy tính.

3. Những điểm khác nhau chính giữa Workbook và Worksheet

  • Workbook giống như một quyển sách còn worksheet giống như các trang sách
  • Liên kết (linking/reference) giữa các worksheet đơn giản hơn là việc liết kết giữa các workbook
  • Worksheet là một bảng tính, nơi thực hiện chỉnh sửa, tính toán dữ liệu… còn workbook là nơi chứa các worksheet
  • Chúng ta có thể tạo nhiều worksheet trong một workbook nhưng không thể tạo 1 workbook trong 1 workbook khác.

Phân biệt sự khác nhau giữa worksheet và workbook – Excel

References: https://www.differencebtw.com/difference-between-excel-workbook-and-worksheet/

stackjava.com