Go, Golang là gì? Cài đặt Golang trên Ubuntu

Go, Golang là gì? Cài đặt Golang trên Ubuntu.

Golang là gì?

Golang (hay còn gọi tắt là Go) là một ngôn ngữ lập trình nguồn mở giúp dễ dàng xây dựng phần mềm đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả.

Cấu trúc chương trình của Golang khá giống với ngôn ngữ C:

Ví dụ chương trình hello world viết bằng Golang:

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello World!")
}

Cài đặt Golang trên Ubuntu

Cách 1: cài Golang từ repository

Update ubuntu:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

Cài đặt Golang:

sudo apt-get install golang-go

Kiểm tra version:

Go, Golang là gì? Cài đặt Golang trên Ubuntu

Trường hợp bạn muốn chỉ rõ version, cài đặt phiên bản golang mới nhất thì ta cần thêm repository sau:

sudo add-apt-repository ppa:gophers/archive
sudo apt-get update

Ví dụ cài golang bản 1.10:

sudo apt-get install golang-1.10-go

Cách 2: cài đặt golang bằng file tar.gz

Update ubuntu:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

Download các phiên bản khác nhau của Golang tại https://golang.org/dl/

Ví dụ:

wget https://dl.google.com/go/go1.10.3.linux-amd64.tar.gz

Giải nén file vừa tải về vào move vào thư mục bạn muốn cài đặt (trong ví dụ này mình cài đặt ở /usr/local)

sudo tar -xvf go1.10.3.linux-amd64.tar.gz
sudo mv go /usr/local

Tạo biến môi trường cho Golang:

export GOROOT=/usr/local/go/bin

(Xem lại: Tạo biến môi trường trên Ubuntu)

 

Okay, Done!

 

References:

https://golang.org/

https://golang.org/doc/install

stackjava.com