SPRING MVC SECURITY LOGO

Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token

Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token. (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot JSON Web Token (Annotation Config)) (Xem lại: JSON Web Token là gì?) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Security cho những URL được Read more about Code ví dụ Spring MVC – Spring Security JSON Web Token[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)

Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD) (Xem lại: Web Service là gì?) (Xem lại: Giới thiệu về RESTful web service.) (Xem lại: Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.1 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project: Cấu Read more about Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice (CRUD)[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot với Bootstrap, static resource (css/js)

Code ví dụ Spring Boot với Bootstrap, static resource (css/js) (Xem lại: Spring MVC Static Resources, Bootstrap) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot 2.0.0 RC2 Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project: Ở đây mình dùng template engine là Thymleaf để hiển thị view .html Kết quả: Khai báo Read more about Code ví dụ Spring Boot với Bootstrap, static resource (css/js)[…]

spring boot logo

Code ví dụ hiển thị file jsp với spring boot

Code ví dụ hiển thị file jsp với spring boot (Xem thêm: so sánh JSP với Thymeleaf) Spring Boot hỗ trợ auto-configuration cho các template engines: FreeMarker Groovy Thymeleaf Mustache Khi bạn sử dụng một trong các template engines trên với cấu hình mặc định, các template của bạn sẽ mặc định được lấy từ src/main/resources/templates. Read more about Code ví dụ hiển thị file jsp với spring boot[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Profiles, tính năng Spring Boot Profiles

Code ví dụ Spring Profiles, tính năng Spring Boot Profiles 1. Spring Boot Profiles là gì? Spring Profiles là tính năng giúp lựa chọn các cấu hình khác nhau của ứng dụng tùy theo môi trường (Ví dụ: khi chạy trên môi trường test thì sẽ chạy với port này, cấu hình này… còn khi Read more about Code ví dụ Spring Profiles, tính năng Spring Boot Profiles[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate Session + MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot với Hibernate Session + MySQL + Eclipse (Xem lại: Code ví dụ Spring MVC + Hibernate + Maven + MySQL + Eclipse) Ở bài này mình sẽ sử dụng Hibernate Session để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL. (Xem lại Ví dụ Spring Boot JPA EntityManager, Sự Read more about Code ví dụ Spring Boot với Hibernate Session + MySQL + Eclipse[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL Ở bài này mình sẽ sử dụng JPA EntityManager để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL. (Xem lại Ví dụ Spring Boot Hibernate Session, Sự khác nhau Hibernate Session với JPA EntityManager) Hiển thị dữ liệu lên màn hình với Read more about Code ví dụ Spring Boot Data JPA (Hibernate EntityManager) + MySQL[…]

spring boot logo

YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot

YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot. 1. YAML file là gì? YAML (YAML Ain’t Markup Language) là một lại ngôn ngữ tương tự JSON được thiết kế với mục đích để người và máy cùng đọc được. Ví dụ: message: Hello menus: – title: Home name: Home path: / – title: Login Read more about YAML file là gì? Đọc file YAML/yml với Spring Boot[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot đọc file properties, @ConfigurationProperties, @PropertySource

Code ví dụ Spring Boot đọc file properties, @ConfigurationProperties, @PropertySource. Ở phần này mình sẽ làm ví dụ về các cách đọc thông tin từ file config .properties với Spring Boot. 1. Với các file .properties đơn giản 1.1. Sử dụng annotation @Value Cách đơn giản nhất là sử dụng annotation @Value để inject giá Read more about Code ví dụ Spring Boot đọc file properties, @ConfigurationProperties, @PropertySource[…]

spring boot logo

Spring Boot Banner là gì? Tùy chỉnh file banner.txt

Spring Boot Banner là gì? Tùy chỉnh file banner.txt 1. Spring Boot Banner là gì Spring Boot banner là banner được in khi ứng dụng được start. Mặc định banner sẽ là: . ____ _ __ _ _ /\\ / ___’_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \ ( ( )\___ | ‘_ Read more about Spring Boot Banner là gì? Tùy chỉnh file banner.txt[…]

stackjava.com