Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt

Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt (KMP)

Đặc điểm:

– Thực hiện phép so sánh từ trái sang phải
– Pha tiền xử lí có độ phức tạp về không gian và thời gian là O(m)
– Pha tìm kiếm có độ phức tạp về thời gian O(m+n)

– Knuth Morris Pratt là một phân tích chặt chẽ của thuật toán Morris
pratt.
– Bảng kmpNext giúp loại bỏ việc so sánh lại những kí tự đã so sánh
trước đó trong phương pháp thông thường.
– Thực hiện: Dò từ trái sang phải cho tới khi gặp vị trí X và Y không
giống nhau. Giả sử: X[i] != Y[j], xem giá trị kmpNext[i] tương ứng.
+) Nếu kmpNext[i] = -1 thì dịch chuỗi X lên một bước.
+) Nếu kmpNext[i] = m, >= 0 thì ta di chuyển X[m] trùng với i.

Input:

 • Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m
 • Xâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class KnuthMorrisPratt {
 public static int[] preKMP(char[] x) {
  int[] kmpNext = new int[x.length + 1];
  int i = 0;
  int j = -1;
  kmpNext[0] = -1;
  while (i < x.length - 1) {
   while (j > -1 && x[i] != x[j]) {
    j = kmpNext[j];
   }
   i++;
   j++;
   if (x[i] == x[j]) {
    kmpNext[i] = kmpNext[j];
   } else {
    kmpNext[i] = j;
   }
  }

  return kmpNext;
 }

 public static void search(char[] x, char[] y) {
  int[] kmpNext = preKMP(x);
  int i = 0;// the position of character in x
  int m = 0;// the beginning of the current match in y
  while (m <= y.length - x.length) {
   if (x[i] == y[m + i]) {
    i++;
    if (i == x.length) {
     System.out.print(m + "  ");
     m = m + i - kmpNext[i];
     i = kmpNext[i];
    }
   } else {
    m = m + i - kmpNext[i];
    i = 0;
   }

  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  String x = "GCAGAGAG";
  char[] X = x.toCharArray();
  String y = "GCATCGCAGAGAGTATACAGTACG";
  char[] Y = y.toCharArray();
  System.out.print("Các vị trí xuất hiện của x trong y là: ");
  search(X, Y);
 }
}

Kiểm nghiệm thuật toán:

Thuật toán tìm kiếm Knuth Morris Pratt

stackjava.com