Thuật toán tìm kiếm Smith

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mấu bằng thuật toán tìm kiếm Smith, cài đặt Smith bằng Java

Thuật toán tìm kiếm Smith

Kết hợp 2 thuật toán QuickSearchHorspool, tại mỗi bước nhảy sẽ kiểm tra xem nhảy theo QuickSearch hay Horspool xa hơn thì chọn.

Đặc điểm:

+Chỉ sử dụng the bad-character shift
+Dễ cài đặt
+Độ phức tạp thuật toán là O(m.n)

 

Input:

 • Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m
 • Xâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class Smith {
 public static int[] preQsBc(char[] x) {
  int[] bc = new int[255];
  int m = x.length;
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
   bc[i] = m + 1;
  }
  for (int i = 0; i < m; i++) {
   bc[(int) x[i]] = m - i;
  }
  return bc;
 }

 public static int[] preBc(char[] x) {
  int[] bc = new int[255];
  int m = x.length;
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
   bc[i] = m;
  }
  for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
   bc[(int) x[i]] = m - i - 1;
  }
  return bc;
 }

 public static void search(char[] x, char[] y) {
  int m = x.length;
  int n = y.length;
  int[] preBc = preBc(x);
  int[] preQsBc = preQsBc(x);
  int i = 0;
  while (i <= n - m) {
   if (cmp(x, y, i)) {
    System.out.println("Các vị trí xuất hiện trong văn bản của xâu mẫu là: " + i);
   }
   i += Math.max(preBc[y[i + m - 1]], preQsBc[y[i + m]]);
  }
 }

 public static boolean cmp(char[] x, char[] y, int y1) {
  for (int i = 0; i < x.length; i++) {
   if (x[i] != y[y1++]) {
    return false;
   }
  }
  return true;
 }

 public static void main(String[] args) {
  char[] x = "GCAGAGAG".toCharArray();
  char[] y = "GCATCGCAGAGAGTATACAGTACG ".toCharArray();
  search(x, y);
 }
}

Kiểm nghiệm thuật toán:

Thuật toán tìm kiếm Smith, cài đặt Smith bằng Java

stackjava.com