Thuật toán tìm kiếm Horspool

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Horspool

Thuật toán sẽ quét các ký tự của mẫu (pattern) từ phải sang trái bắt đầu ở phần tử cuối cùng. Đối với mẫu x[0..m-1] ta dùng 1 biến chỉ số i chạy từ cuối về đầu, đối với chuỗi y[0..n-1] ta dùng 1 biến j để chốt ở phía đầu. G/s rằng trong quá trình so sánh ta gặp 1 mis-match tai vị trí x[i]=a của mẫu và y[i+j]=b trong khi đang thử khớp tại vị trí j. Phép dịch chuyển bad-character shift sẽ khớp kí tự y[i+j] với 1 ký tự (bên phải nhất) trong đoạn x[0..m-2]. Nếu y[i+j] không xuất hiện trong x, ta thấy ngay rằng không có xuất hiện nào của x trong y mà lại chứa chấp y[i+j], do đó ta có thể đặt cửa sổ ngay sau y[i+j], tức là y[j+i+1]

Đặc điểm:

+Chỉ sử dụng the bad-character shift
+Dễ cài đặt
+Độ phức tạp thuật toán là O(m.n)

 

Input:

 • Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m
 • Xâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class Horspool {
 public static boolean cmp(char[] x, char[] y, int y1) {
  for (int i = 0; i < x.length; i++) {
   if (x[i] != y[y1++]) {
    return false;
   }
  }
  return true;
 }

 public static int[] preBc(char[] x) {
  int[] bc = new int[255];
  int m = x.length;
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
   bc[i] = m;
  }
  for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
   bc[(int) x[i]] = m - i - 1;
  }
  return bc;
 }

 public static void search(char[] x, char[] y) {
  int m = x.length;
  int n = y.length;
  int[] preBc = preBc(x);
  int i = 0;
  while (i <= n - m) {
   char c = y[i + m - 1];
   if (cmp(x, y, i)) {
    System.out.println("Các vị trí xuất hiện trong văn bản của xâu mẫu là: " + i);
   }
   i = i + preBc[c];

  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  char[] x = "GCAGAGAG".toCharArray();
  char[] y = "GCATCGCAGAGAGTATACAGTACG".toCharArray();
  search(x, y);
 }
}

Kiểm nghiệm thuật toán:

Thuật toán tìm kiếm Horspool

 

stackjava.com