Thuật toán tìm kiếm Brute Force

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Brute Force, Brute Force trong Java

Lần lượt xét từng vị trí i trong xâu ký tự gốc từ 0 đến n-m, so sánh y[i…(i+m-1)] với x[0…m-1] bằng cách xét từng cặp ký tự một và đưa ra kết quả tìm kiếm.

Đặc điểm:

 • Thực hiện trái qua phải
 • Không có pha tiền xử lí
 • Độ phức tạp O(mn)

Input:

 • Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m
 • Xâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce {

 public static void search(char[] x, char[] y) {
  int m = x.length;
  int n = y.length;
  System.out.print("Các vị trí xuất hiện trong văn bản của xâu mẫu là: ");
  for (int j = 0; j <= n - m; j++) {
   for (int i = 0; i < m && x[i] == y[i + j]; i++) {
    if (i >= m - 1) {
     System.out.print(j + "  ");
    }
   }
  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray());
 }

}

Kiểm nghiệm thuật toán:

Thuật toán tìm kiếm Brute Force, Brute Force trong Java

 

stackjava.com