Thuật toán tìm kiếm Not So Naive

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Not So Naive.

Thuật toán tìm kiếm Not So Naive

Cải tiến từ Brute Force, khi x so khớp với y nằm trong khoảng [j..j+m-1]. Nếu x[0]=x[1] và x[1]<>y[j+1]  hoặc x[0]<>x[1] và x[1]=y[j+1] thì dịch chuyển sang phải 2 vị trí, các trường hợp còn lại dịch chuyển một vị trí

Đặc điểm:

 • Pha tiền xử lí có độc phức tạp là hằng số
 • Độ phức tạp của thuật toán mà O(mn)

Input:

 • Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài m
 • Xâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class NotSoNaive {
 
 public static boolean cmp(char[] x, char[] y) {
  if (x.length != y.length)
   return false;
  for (int i = 0; i < x.length; i++) {
   if (x[i] != y[i]) {
    return false;
   }
  }
  return true;
 }

 public static void search(char[] x, char[] y) {
  int k = 1;
  int l = 2;
  char[] x1 = Arrays.copyOfRange(x, 2, x.length);
  if (x[0] == x[1]) {
   k = 2;
   l = 1;
  }
  int i = 0;

  while (i <= y.length - x.length) {
   if (x[1] != y[i + 1]) {
    i = i + k;
   } else {
    if (x[0] == y[i] && cmp(x1, Arrays.copyOfRange(y, i + 2, i + x.length))) {
     System.out.print(i + "  ");
    }
    i += l;
   }
  }

 }

 public static void main(String[] args) {
  char[] x = "GCAGAGAG".toCharArray();
  char[] y = "GCATCGCAGAGAGTATACAGTACG".toCharArray();
  System.out.println("Các vị trí xuất hiện trong văn bản của xâu mẫu là: ");
  search(x, y);
 }
}

Kiểm nghiệm thuật toán:

Thuật toán tìm kiếm Not So Naive

 

stackjava.com