Thuật toán tìm kiếm Raita

Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mẫu với thuật toán tìm kiếm Raita, cài đặt Raita bằng Java.

Thuật toán tìm kiếm Raita

Cải thiện từ thuật toán Horspool, trước khi so sánh 2 mảng với nhau thì ta so sánh 2 kí tự đầu nếu giống nhau thì so sánh tiếp 2 kí tự giữa rồi đến 2 kí tự cuối tương ứng của 2 mảng trước

Đặc điểm:

+Chỉ sử dụng the bad-character shift
+Dễ cài đặt
+Độ phức tạp thuật toán là O(m.n)

Cài đặt thuật toán:

public class Raita {
 public static boolean cmp(char[] x, int x1, int x2, char[] y, int y1) {
  for (int i = x1; i <= x2; i++) {
   if (x[i] != y[y1++]) {
    return false;
   }
  }
  return true;
 }

 public static int[] preBc(char[] x) {
  int[] bc = new int[255];
  int m = x.length;
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
   bc[i] = m;
  }
  for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
   bc[(int) x[i]] = m - i - 1;
  }
  return bc;
 }

 public static void search(char[] x, char[] y) {
  int m = x.length;
  int n = y.length;
  int[] preBc = preBc(x);
  int i = 0;
  while (i <= n - m) {
   char c = y[i + m - 1];
   char first = x[0];
   char middle = x[m / 2];
   char last = x[m - 1];
   if (first == y[i] && middle == y[i + m / 2] && last == y[i + m - 1] && cmp(x, 1, m - 2, y, i + 1)) {
    System.out.println("Các vị trí xuất hiện trong văn bản của xâu mẫu là: " + i);
   }
   i = i + preBc[c];

  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  char[] x = "GCAGAGAG".toCharArray();
  char[] y = "GCATCGCAGAGAGTATACAGTACG".toCharArray();
  search(x, y);
 }
}

Kiểm nghiệm thuật toán:

Thuật toán tìm kiếm Raita, cài đặt Raita bằng Java

stackjava.com