elasticsearch logo

API xóa Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn xóa Index Elasticsearch

API xóa Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn xóa Index Elasticsearch (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request API xóa Index trong Elasticsearch Để tạo Index trong Elasticsearch ta dùng method DELETE với url / DELETE /index_name Ví dụ xóa index “user” DELETE localhost:9200/user Trường Read more about API xóa Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn xóa Index Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API tạo Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn tạo Index Elasticsearch

API tạo Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn tạo Index Elasticsearch (Xem thêm: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch) (Xem thêm:  API xóa Index trong Elasticsearch) (Xem thêm: API liệt kê Index trong Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request API tạo Index trong Elasticsearch Để tạo Index trong Read more about API tạo Index trong Elasticsearch – Hướng dẫn tạo Index Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch

API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request Hiển thị, select type trong Elasticsearch Để hiển thị, lấy danh sách các type / mapping trong Elasticsearch ta dùng method GET với thẻ _mapping Thẻ _mapping dùng để lấy Read more about API liệt kê, hiển thị các Type, Mapping trong Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch

API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch (Xem thêm: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch) (Xem thêm: Hướng dẫn  API xóa Index trong Elasticsearch) (Xem thêm: Hướng dẫn API tạo Index trong Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request API liệt kê, hiển thị các Index Read more about API liệt kê, hiển thị các Index trong Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

API Hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch

API Hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch. (Xem thêm: Hướng dẫn các API trong Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request, các bạn có thể dùng các phần mềm rest client khác để gửi, còn nếu gửi bằng trình duyệt thì chỉ có thể áp Read more about API Hiển thị thông tin node, cluster, version trong Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

Hướng dẫn các API trong Elasticsearch

Hướng dẫn các API trong Elasticsearch. (Xem lại: Hướng dẫn Elasticsearch) Trong các ví dụ API Elasticsearch, mình sẽ dùng postman để gửi request. Để định dạng dữ liệu trả về của mỗi API, các bạn thêm tham số ?format=yaml vào cuối mỗi API, định dạng trả về có thể là text, json, yaml… Các API đọc thông tin hệ Read more about Hướng dẫn các API trong Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

Hướng dẫn cấu hình Elasticsearch, Truy cập từ xa Elasticsearch

Hướng dẫn cấu hình Elasticsearch, Truy cập từ xa Elasticsearch (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu / Linux Mặc định sau khi cài đặt, folder chứa các file cấu hình của Elasticsearch sẽ là: /etc/elasticsearch Trong đó file quan trọng nhất là elasticsearch.yml nó sẽ chứa các cấu hình về host, port… Các file Read more about Hướng dẫn cấu hình Elasticsearch, Truy cập từ xa Elasticsearch[…]

elasticsearch logo

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04 (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10) Yêu cầu Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên và phải thiết lập biến môi trường JAVA_HOME cho java, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version Read more about Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04[…]

elasticsearch logo

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10 (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 16.04) Yêu cầu Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy rồi nhé. (Xem lại: cài Java, Read more about Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Windows 10[…]

elasticsearch logo

Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB

Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB. (Xem thêm: Hướng dẫn Elasticsearch) Ưu nhược điểm của Elasticsearch Ưu điểm Là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, cộng đồng phát triển lớn. Tốc độ nhanh: Elasticsearch có khả năng thực hiện những câu truy vấn phức tập một cách nhanh chóng Read more about Ưu nhược điểm của Elasticsearch, So sánh Elasticsearch với MongoDB[…]

stackjava.com